ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین وکیل پایه یک دادگستری در شهر تهران

نام مرکز : موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار
نمایش تلفن و آدرس
موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار تحت مدیریت حقوقی دکتر سید علیرضا طباطبایی ، انواع خدمات مشاوره حقوقی ، داوری ، تنظیم قراردادها و وکالت در محاکم دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی ارائه می دهد.
0 %

نام مرکز : نوین یاوران جم
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه -
0 %
نام مرکز : محسن فرشاد
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه - مشاور حقوقی - وکالت - وکیل با تجربه با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاوره حقوقی وکالت -
0 %
نام مرکز : حسن مردانی مهرآباد
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکالت - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : سیدرضا توکلی بنیزی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - دفتر وکالت - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکالت -
0 %
نام مرکز : فرامرز مومنی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - وکیل - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : طالب حاجی حسینلو
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگستری - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه - وکیل مطالبه نفقه - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده با تجربه - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکیل - وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : ابراهیم گلستانی شیشوانی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل دادگستری - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه - وکیل کیفری - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی -
0 %
نام مرکز : اکبر رنجبر
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : محمداسماعیل افراسیابی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل کیفری - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه - مشاوره حقوقی -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی آفاق عدالت
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : احمد کوکبی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی با تجربه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگستری - وکالت - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل -
0 %
نام مرکز : جمشید دولت آبادی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل - مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل دادگاه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگستری با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : فرامرز زمانی سلیمی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگستری - دفتر وکالت - مشاور حقوقی - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده با تجربه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت -
0 %
نام مرکز : شیوا حکیم شفایی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگاه با تجربه - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - وکیل طلاق - رسیدگی به دعاوی - مشاور حقوقی - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی دادگویی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکالت - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : آزاد سیدی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری - وکیل طلاق با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل - وکیل دادگاه - وکیل دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت -
0 %
نام مرکز : صفی اله پرواز
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : مسعود خلیلی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : سهیل طاهری
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره حقوقی - وکیل کیفری - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : 2002
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - دفتر وکالت -
0 %
نام مرکز : وکلای مرکز
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگاه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگستری با تجربه - وکیل حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل با تجربه - وکیل طلاق - وکیل و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - دفتر وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل - مشاور حقوقی - وکالت -
0 %
نام مرکز : مرکز پرورش اندیشه پیشرو
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : عبدالهی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : سیدعلی اکبر صرفه جو
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - مشاور حقوقی - وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل مطالبه نفقه - وکیل و مشاور حقوقی با تجربه - وکیل طلاق - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : اصغر جلیلی فاخر
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل - مشاور حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : مهدی شاه عباسیان
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - دفتر وکالت - وکیل طلاق -
0 %
نام مرکز : ابراهیم هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگستری - مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه با تجربه - وکیل - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه -
0 %
نام مرکز : محسن فرشادیکتا
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل و مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل - وکیل دادگستری - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل و مشاور حقوقی با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه - وکیل با تجربه - وکیل مطالبه نفقه -
0 %
نام مرکز : امید سلطانی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگستری - وکیل طلاق - وکالت - وکیل - دفتر وکالت - وکیل دادگاه - وکیل حقوقی - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : بردبار و همکاران
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - وکیل - وکیل دادگاه - دفتر وکالت - وکیل طلاق - وکیل دادگستری با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : عدالت پروران آل عترت
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : ابوذر گل محمدی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - وکیل کیفری - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکالت -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه یک وکیل مناسب انتخاب کنیم
حقوقی یا کیفری

انتخاب وکیل مناسب یکی از پرچالش ترین مراحل در برخورد با مشکلات حقوقی می باشد.هر یک از ما ممکن است بنا به دلایل مختلفی، ناچار از مراجعه به دادگستری شویم. ممکن است خود ما پیش‌قدم مراجعه به دادگستری شده باشیم، یا این که کسی ادعایی کرده باشد و برای پاسخ، نیاز به حضور ما باشد. اما آیا ضروری است که در این فرآیند وکیل به همراه داشته باشیم؟ انتخاب وکیل مناسب تا چه حد ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا بهتر است تفکیکی بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری قائل شویم. پس در ادامه‌ی این مطلب همراه ما باشید تا با تفاوت این دعاوی و نحوه‌ی انتخاب وکیل مناسب بیشتر آشنا شوید.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
در دعاوی حقوقی، هر اتفاقی هم در دادگاه بیفتد، مجازاتی برای کسی در پی نخواهد داشت. ممکن است شما ملزم به پرداخت وجه یا مالی شوید، اما این از باب مجازات نیست و مثلا مبنایی قراردادی دارد. در مقابل در پرونده‌های کیفری، موضوع وقوع یک جرم است که در صورت اثبات برای محکوم مجازات در پی خواهد داشت؛ این مجازات می‌تواند حبس باشد، جریمه‌ی نقدی به نفع دولت باشد، یا حتی مجازات‌های بدنی مانند شلاق یا قصاص! در یک توصیه‌ی اولیه باید بدانید که در پرونده‌های کیفری، اگر متهم واقع شدید و از بی‌گناهی خود هم کاملا مطمئن بودید، باز هم حتما در کنار خود یک وکیل دادگستری داشته باشید تا با دقت و با آگاهی از جزییاتی که دانستنش برای عامه‌ی مردم ممکن نیست، از شما به شایستگی دفاع نماید.

اهمیت حضور وکیل در مقام شاکی
اگر هم در مقام شاکی هستید، باز هم حضور وکیل مناسب در پرونده شما ضروری خواهد بود.اما در پرونده‌های حقوقی، بسته به این که ادعای شما یا طرف مقابل چقدر جدی باشد و چقدر مستند، ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید یا نه، خودتان بتوانید کارها را به نحو قابل قبولی پیگیری کنید.

اگر اسناد شما به خوبی نشان دهنده‌ی حق شما هستند، مثلا اگر خانه‌ای را اجاره داده‌اید و اجاره‌نامه و سند رسمی مالکیت دارید، و مستاجر از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کند، بدون نیاز به وکیل می‌توانید حق خود را در دادگستری (بسته به میزان اجور معوقه، اما احتمالا شورای حل اختلاف) پیگیری نمایید. اما زمانی هست که اسناد شما کامل نیستند، یا نیاز به تفسیر قرارداد و قوانین است، یا رقم مورد ادعا قابل توجه است؛ بهتر است در این موارد حتما وکیلی به همراه داشته باشید تا دادخواست شما را به دقت تنظیم کند و در همه‌ی مراحل، کار شما را پیگیری نماید.


انتخاب وکیل مناسب چگونه است؟
۱. انتخاب بین وکلای کانون دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه
برای پاسخ دادن به این سوال باید معیارهای متفاوتی را در نظر گرفت. در یک نگاه اولیه، وکلا به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ وکلای کانون وکلای دادگستری که یک نهاد مستقل از قوه‌ی قضاییه است و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه که به این قوه وابسته هستند. آنچه میان جامعه‌ی حقوقی مشهور است این است که بنا به دلایل گوناگون، وکلای کانون از استقلال و عملکرد بهتری برخوردار هستند اما این یک قاعده مطلق نیست.

از سوی دیگر شاید شنیده باشید که عده‌ای به «کارآموزی وکالت» مشغولند. این یعنی هنوز دو سال از زمان ورود ایشان به حرفه‌ی وکالت نگذشته است و وکیل پایه یک محسوب نمی‌شوند و محدودیت‌هایی در قبول پرونده دارند. شاید در همین ابتدای امر به نظرتان برسد که بهتر است پرونده‌ی خود را نزد کارآموزان نبرید، اما باید بدانید که در پرونده‌هایی که پیچیدگی چندانی ندارند و نیز زمانی که می‌خواهید هزینه‌ی کمتری به این کار اختصاص بدهید، کارآموزان وکالت -علی‌الخصوص در سال دوم- گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. مهم این است که سعی کنید وکیل خود را از میان وکلایی انتخاب کنید که قبلا کسی از آشنایان‌تان با او کار کرده و رضایت داشته است.

۲. تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکیل
مسئله‌ی بعدی تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکلاست. صرف داشتن تحصیلات -حتی مرتبط با موضوع پرونده- نمی‌تواند معیار کافی برای انتخاب وکیل باشد. آن چه در این حرفه مهم‌تر است، تجربه‌ی وکیل دادگستری است. باید بدانید که با هر میزان تحصیلات و تجربه، در نظم کنونی دادگستری، پیگیری کار حرف اول را می‌زند. بنابراین از ابتدا با وکیل خود شرط کنید که منتظر اخطار یا احضار دادگاه نباشد و خود حداقل دو ماه یک بار برای پیگیری روند پرونده به شعبه مراجعه کند. به یاد داشته باشید که خود شما نیز می‌توانید در سامانه adliran.ir روند کار پرونده‌تان را مشاهده کنید و همین‌طور بدانید که داشتن وکیل باعث نمی‌شود که خودتان نتوانید به دادگاه مراجعه کنید و مستقیم پیگیر کارتان بشوید.

۳. انتخاب یک یا دو وکیل
مسئله‌ی بعدی تعداد وکلاست. در دعاوی حقوقی شما می‌توانید یک یا دو وکیل داشته باشید. اگر دو وکیل انتخاب می‌کنید، به این توجه کنید که می‌خواهید هر کدام از آنها بتوانند به تنهایی همه‌ی اقدامات لازم را صورت دهند یا حتما نیاز به اقدام هر دو نفرشان باشد؛ در صورت اول در وکالتنامه قید کنید که وکالت را به صورت مجتمعا یا منفردا قابل انجام می‌دانید. همچنین به اختیاراتی که به موجب وکالتنامه به وکیل‌تان می‌دهید دقت کنید.

آیا می‌خواهید وکیل‌تان بتواند بدون مشورت با شما با طرف دعوا سازش کند و مثلا دادخواست را پس بگیرد؟ پس این را قید کنید؛ در غیر این صورت چنین اختیاری به وی ندهید. منطقی این است که معنای هر چیزی را که در وکالتنامه متوجه نمی‌شوید از وکیل خود بپرسید و از این کار ابا و شرمندگی نداشته باشید. در دعاوی کیفری نیز جز در بعضی جرایم شدید که مثلا مجازات اعدام را در پی دارند و می‌توان سه وکیل در این پرونده‌ها معرفی نمود، در باقی دعاوی حداکثر می‌توانید دو وکیل داشته باشید. با افزایش تعداد وکلا معمولا هزینه‌ی شما بالا نمی‌رود، اما دقت کار افزایش می‌یابد.

هر وکیل دادگستری می‌تواند فعالیت‌هایش را در یک شهر متمرکز کند. این مانع قبول وکالت در شهرهای دیگر نمی‌شود اما نمی‌تواند در شهری به غیر از آنچه در پروانه‌ی وکالتش قید شده است دفتری دایر نماید. شما می‌توانید مشخصات وکیل خود را با نام و نام‌خانوادگی در سامانه‌ی جست‌وجوی وکلا هم در سایت کانون وکلا و هم مرکز مشاوران مشاهده کنید.

عدم رضایت از وکیل
ممکن است از وکیل خود رضایت نداشته باشید. باید بدانید که در هر مرحله‌ای که باشید می‌توانید وکیل خود را عزل کنید و مقررات پرداخت حق‌الوکاله نیز باعث می‌شود که همه‌ی هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اید به طور منصفانه‌ای قابل بازگشت باشد. همچنین در صورتی‌که وکیل شما مرتکب تخلف انتظامی شود، از رفتار خلاف شان گرفته تا سازش با طرف دعوای شما، امکان پیگیری در دادسرای انتظامی وکلا وجود دارد. برای آگاهی از تخلفات انتظامی می‌توانید همین عنوان را در اینترنت جست‌وجو کنید.

حال بعد از آگاهی پیدا کردن از ویژگی‌های وکیل خوب و مجرب و نیز اطلاع یافتن از نکاتی که باید در هنگام انتخاب یک وکیل مناسب به آن دقت نماییم، نکته ای ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد که آن این است که انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف کدام هستند؟

در این قسمت قرار است به این پرسش بپردازیم. پس با ما همراه باشد.

انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف
ممکن است به تناسب میزان درگیری با پرونده های حقوقی و مسائل مرتبط با این رشته، بارها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره را شنیده‌ باشید. مهم‌ترین این دسته بندی ها عبارتند از:

 وکیل قضایی
وکیل قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند. وکیل قضایی برای رسیدن به این درجه از مراحلی می بایست عبور کند که شامل امتحانات کتبی و شفاهی بوده و در این راستا فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود. وکلای پایه یک مجرب‌ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری امور را دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار هستند.

وکیل اداری
وکیل اداری شخصی است که به موجب یک قرارداد وکالت اداری وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. نکته مهم این است که برای اینکه کسی بتواند وکیل اداری شخصی بشود، نیازی به داشتن سواد حرفه ای حقوقی ندارد و به عبارتی هر کس می تواند وکیل اداری شخص دیگری بشود. ملاحظه می‌کنید که این اصطلاح در عموم جامعه وجود داشته و اختصاصی به رشته حقوق ندارد. همچنین وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کارهای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد.

وکیل معاضدتی
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل  ۳۵ قانون اساسی آمده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند از مقامات قضایی برای احیای حقوق از دست رفته خود و یا برای دفاع در مقابل ادعاهای طرف مقابل خود تقاضای معاضدت نمایند.

وکیل تسخیری
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند. حال اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛ اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری را  برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است، لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند. به طوری که چنانچه وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب شود و با وجود تعهد در جلسه حاضر نشود ضمن در نظر گرفتن مجازات برای وکیل مورد نظر مجدداً برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

در نظر گرفتن امکان تعیین وکیل تسخیری از سوی مقامات قضایی برای افراد این نتیجه را در پی دارد که در طبقات ضعیف جامعه که امکان پرداخت حق الوکاله های سنگین را ندارند حمایتی ایجاد می شود که می تواند از نظر حقوقی آن ها را تحت پوشش قرار دهد تا به جهت عدم پیگیری امور آن ها مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. این اقدام حمایتی قانون گذار برای یکسان بودن افراد در مقابل قانون و حمایت از حق دفاع تمامی افراد می باشد. وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند.

نکات مهمی که باید قبل از مراجعه به وکیل به آنها دقت کنید عبارت اند از:
۱- بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل مناسب در خصوص حیطه تخصصی وکیل مورد نظر، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین تحقیق کنید تا بتوانید که پرونده ای که گاه سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به او بسپارید.

۲- در بسیاری از موارد تبلیغات بیش از اندازه در خصوص برخی از وکلا به تنهایی قابل اعتماد برای انتخاب وکیل نمی باشد. بنابراین بهتر است انتخاب خود را صرفاً براساس چنین تبلیغاتی متمرکز نکنید. در مقابل راهکار بهتری وجود دارد و آن این است که شما می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

۳- سن و جنس وکیل (زن یا مرد بودن) ملاک و معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست همانطور که در انتخاب یک پزشک نیز چنین معیاری مد نظر قرار نمی گیرد. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید. پس بهتر است در انتخاب وکیل مجرب نگاه غرض ورزانه را از خود دور نماییم.

۴- در صورتی‌که نمی‌خواهید هزینه‌ای برای وکیل داشتن بپردازید، بهتر است حداقل با یک وکیل مناسب مشورت کنید. میتوانید با مراجعه به بخش فرم ارزیابی سایت ما از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید  و یا از طریق بخش تماس با ما از مشاوره (با هزینه منصفانه) بهترین وکیل کیفری اصفهان برخوردار شوید.همچنین اگر نیاز به وکیل دارید اما قادر به پرداخت هزینه نیستید، می‌توانید درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی بنمایید و تا زمانی که نتوانید حق‌الوکاله را پرداخت کنید، از شما به صورت رایگان و با معرفی کانون وکلا یا مرکز مشاوران حمایت خواهند کرد.

۵- نکته‌ی پایانی نیز این است که وکالت در جامعه‌ی کنونی و دادگستری فعلی حرفه‌ای بسیار سخت و نیازمند تلاش و تمرکز بالاست. در انتخاب وکیل خود دقت کنید اما پس از آنکه به او اعتماد کردید، دیگر به هر بهانه‌ای در کار او مانع ایجاد نکنید. یکی از انواع این موانع می‌تواند عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی و سفرهای مورد نیاز یا کارشناس یا… باشد و همین‌طور در پرداخت حق‌الوکاله هم خوش‌قول باشید و به عهد خود عمل کنید.
 

منبع: www.hossienyavari.ir
4.1 امتیاز از 19 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .