ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله جمهوری در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر محمدرضا دانشمندی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن سجادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نورمندی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پوراندخت حقیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : احمد جعفری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد تمدن فر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : زهره (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر موفق فولادگر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید روزبهانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد عقیقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر یاسمین نورمحمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید پورصادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بتول شریعت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد زارع
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : توحید مرکزی - وابسته به اداره کل آموزش وپرورش
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود یاوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر سایه حجازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نسرین محقق فر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر شهلا وفازاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر ساشا مساعد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - روکش کردن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نوشین آزاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه چاه کوتاهی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله ایزدپناه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : سلامت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان -
0 %
تعداد مراکز :59
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.