ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خشکشویی مبلمان در منزل در شهر تهران

نام مرکز : گل
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : تاژ
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : فرهنگ
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش -
0 %
نام مرکز : حیدریان
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی بنفشه
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : نرمینه - شعبه بازار
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : قالیشویی الماس
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشو فرش - قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : کارخانه قالیشویی زعفرانیه
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : گل ابریشم - شعبه الهیه
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نایین گل ابریشم
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : پیروزی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش -
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : زرین
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : گلستان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی احتشام
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : تهران ترنج
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : همشهری
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : شیوا
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : تهران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : پایتخت - فرجام
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : عزیزی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ارشاد
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - قالیشویی - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : خان زاده
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : مهرادیب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : برادران ایوب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : کلین سرویس البرز
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی اریکه
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : نوین - شعبه پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.