ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر سیما معتمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین حیدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرانک بیژن
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شیده حاجی مدیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی علی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : درخشان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : پاک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمد میرخانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر سیامک عامری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عیوض احمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالصاحب سلیمان نژاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : تاج
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : علی اکبری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر هایده طیبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید سیاوشان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرین دخت آزادمنش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر رجا سبزواری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالعظیم مجتهدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جواد محبوبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر حجت اله طاهری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا ایران منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر نیما معینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد رهنما
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود کمال زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : حامی سلامت - شعبه ٢
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : کلینیک دندانپزشکی رز سفید
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر کوروش مهرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فهیم چنگیزی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان -
0 %
تعداد مراکز :80
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .