ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران

نام مرکز : بانو - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : فرشینه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پرنیان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : جردن
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سیدخندان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : نوین - شعبه پاسداران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : مهرادیب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : همشهری
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستشو فرش ارزان قیمت - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ماژیک شهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله پاسداران در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :9
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.