ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین شستشوی فرش در شهر تهران

نام مرکز : گل
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل دستباف ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی موکت در منزل دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : تاژ
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قالیشویی ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش دستباف - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : فرهنگ
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش دستباف - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : حیدریان
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی دستباف - شستشو قالی ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی بنفشه
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی ارزان قیمت ماشینی -
0 %
نام مرکز : نرمینه - شعبه بازار
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : قالیشویی الماس
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشو فرش - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل دستباف - قالیشویی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : کارخانه قالیشویی زعفرانیه
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - رفوگری فرش دستباف - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت ماشینی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : گل ابریشم - شعبه الهیه
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی دستباف ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نایین گل ابریشم
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی دستباف - قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : پیروزی
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش دستباف - قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش -
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش ماشینی - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : زرین
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : گلستان غرب
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل دستباف - ارزان ترین قالیشویی ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی احتشام
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : تهران ترنج
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش دستباف - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : همشهری
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل ماشینی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : شیوا
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی دستباف - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : تهران
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش دستباف - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قالیشویی ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : پایتخت - فرجام
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل ماشینی - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی دستباف - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ماشینی - لکه برداری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : عزیزی
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ارشاد
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - قالیشویی - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف ماشینی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : خان زاده
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - مرمت فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : مهرادیب
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش دستباف - قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل ماشینی - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : برادران ایوب
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل دستباف ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : کلین سرویس البرز
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی اریکه
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : نوین - شعبه پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.