ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین وکیل و مشاور حقوقی در شهر تهران

نام مرکز : موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار
نمایش تلفن و آدرس
موسسه مشاوره حقوقی پرشین دادار تحت مدیریت حقوقی دکتر سید علیرضا طباطبایی ، انواع خدمات مشاوره حقوقی ، داوری ، تنظیم قراردادها و وکالت در محاکم دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی ارائه می دهد.
0 %

نام مرکز : میعاد عدالت غرب
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : علی اصغر ضرغامی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : امیر قاسمپور
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل دادگستری - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل مطالبه نفقه - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه - وکیل و مشاوره حقوقی -
0 %
نام مرکز : سیدامین آل محمد
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - دفتر وکالت - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق -
0 %
نام مرکز : اردبیلی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره تخصصی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاور حقوقی - وکالت - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : شرکت بنیالود گلستان
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل کیفری - وکیل با تجربه - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - رسیدگی به دعاوی - وکالت - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت -
0 %
نام مرکز : سیدرضا محسنی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل طلاق - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاور حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه - وکیل دادگاه خانواده - وکالت -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی پارس
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل دادگستری - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه - وکیل حقوقی - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - وکیل کیفری - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل مطالبه نفقه - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل - دفتر وکالت -
0 %
نام مرکز : سیدمهدی حجتی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : محمود زرگرانی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل طلاق - وکیل مطالبه نفقه - وکیل دادگاه خانواده - وکیل و مشاوره حقوقی - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل دادگاه - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل -
0 %
نام مرکز : تقی لو
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل طلاق - وکیل مطالبه نفقه - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگاه - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل و مشاوره حقوقی - مشاور حقوقی - وکیل کیفری -
0 %
نام مرکز : موسسه خلیج فارس
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری -
0 %
نام مرکز : فرهیختگان عدالت یار
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکالت - دفتر وکالت - وکیل کیفری - رسیدگی به دعاوی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری -
0 %
نام مرکز : علی رضا حکیمی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل کیفری - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی -
0 %
نام مرکز : سیدولی اله نجل حسینی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل کیفری - وکالت - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - مشاوره تخصصی - مشاور حقوقی - وکیل - وکیل طلاق - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : کورث ارجمندحقیقی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل طلاق - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت - وکالت - مشاور حقوقی -
0 %
نام مرکز : مهرداد دالانی ویجویه
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : محمد کرباسچی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - وکیل با تجربه -
0 %
نام مرکز : شاهین حیدری
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل دادگاه خانواده - وکیل طلاق - دفتر وکالت -
0 %
نام مرکز : موسسه آرمان ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکالت - وکیل دادگاه - مشاوره تخصصی - وکیل - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی وکالت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت - وکیل حقوقی - وکیل دادگستری - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل کیفری - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : امیر ونکی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل - وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل با تجربه - وکیل مطالبه نفقه - دفتر وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - وکیل کیفری - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : موسسه حقوقی اسوه عدالت
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکالت - وکیل دادگستری - وکیل حقوقی - وکیل خانواده مهریه طلاق - دفتر وکالت - وکیل دادگاه - وکیل طلاق - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - بهترین وکیل خانواده در تهران ، اعاده دادرسی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل با تجربه - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت -
0 %
نام مرکز : کاوه منظم
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل طلاق - وکیل کیفری - مشاوره حقوقی - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : کمالی مقدم
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل طلاق - دفتر وکالت - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - وکیل حقوقی - وکیل با تجربه - مشاوره حقوقی - رسیدگی به دعاوی -
0 %
نام مرکز : کلینیک تخصصی آتین
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکیل - وکیل دادگاه خانواده - وکیل کیفری - وکیل دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - رسیدگی به دعاوی - وکیل طلاق - وکیل پایه یک دادگستری - وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - مشاوره حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل مطالبه نفقه - وکیل با تجربه - دفتر وکالت - مشاور حقوقی - وکیل دادگاه -
0 %
نام مرکز : مهدی کوثری
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره تخصصی - مشاوره حقوقی - وکالت - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل با تجربه - وکیل کیفری - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل طلاق - وکیل دادگاه خانواده -
0 %
نام مرکز : پرنوری
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - مشاوره حقوقی - وکیل طلاق - وکیل با تجربه - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکالت - رسیدگی به دعاوی - وکیل کیفری - وکیل حقوقی -
0 %
نام مرکز : شرکت آریان دی سامان
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - مشاوره تخصصی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل دادگاه - وکیل کیفری - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - وکیل خانواده مهریه طلاق - مشاوره حقوقی - وکیل مطالبه نفقه - مشاور حقوقی - رسیدگی به دعاوی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل طلاق - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل با تجربه - وکیل دادگستری -
0 %
نام مرکز : هادی میرخانی
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - رسیدگی به دعاوی - دفتر وکالت - وکیل مطالبه نفقه - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل کیفری - وکیل پایه یک دادگستری - مشاور حقوقی - مشاوره حقوقی - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل دادگستری - وکیل طلاق - مشاوره تخصصی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگاه - وکیل -
0 %
نام مرکز : محمدرضا علی زاده ثابت
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل با تجربه - وکیل طلاق - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاوره تخصصی - دفتر وکالت - وکیل دادگاه خانواده - رسیدگی به دعاوی - مشاوره حقوقی - وکیل حقوقی - وکالت - وکیل پایه یک دادگستری -
0 %
نام مرکز : اسحق اصغری
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکیل با تجربه - مشاوره تخصصی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل دادگاه خانواده - وکیل دادگستری - وکیل پایه یک دادگستری با تجربه - وکیل حقوقی - دفتر وکالت - وکیل و مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - مشاور حقوقی - وکیل کیفری - وکیل دادگاه - رسیدگی به دعاوی - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل مطالبه نفقه - وکیل طلاق - وکالت - مشاوره حقوقی - وکیل -
0 %
نام مرکز : علی وکیل زاده
نمایش تلفن و آدرس
وکیل و مشاور حقوقی - وکالت - رسیدگی به دعاوی - مشاوره حقوقی - وکیل ملکی حقوقی کیفری شرکت - وکیل با تجربه - وکیل حقوقی - وکیل دادگاه خانواده - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل کیفری - وکیل خانواده مهریه طلاق - وکیل طلاق - دفتر وکالت - مشاوره تخصصی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
چگونه یک وکیل مناسب انتخاب کنیم
حقوقی یا کیفری

انتخاب وکیل مناسب یکی از پرچالش ترین مراحل در برخورد با مشکلات حقوقی می باشد.هر یک از ما ممکن است بنا به دلایل مختلفی، ناچار از مراجعه به دادگستری شویم. ممکن است خود ما پیش‌قدم مراجعه به دادگستری شده باشیم، یا این که کسی ادعایی کرده باشد و برای پاسخ، نیاز به حضور ما باشد. اما آیا ضروری است که در این فرآیند وکیل به همراه داشته باشیم؟ انتخاب وکیل مناسب تا چه حد ضروری است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا بهتر است تفکیکی بین دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری قائل شویم. پس در ادامه‌ی این مطلب همراه ما باشید تا با تفاوت این دعاوی و نحوه‌ی انتخاب وکیل مناسب بیشتر آشنا شوید.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
در دعاوی حقوقی، هر اتفاقی هم در دادگاه بیفتد، مجازاتی برای کسی در پی نخواهد داشت. ممکن است شما ملزم به پرداخت وجه یا مالی شوید، اما این از باب مجازات نیست و مثلا مبنایی قراردادی دارد. در مقابل در پرونده‌های کیفری، موضوع وقوع یک جرم است که در صورت اثبات برای محکوم مجازات در پی خواهد داشت؛ این مجازات می‌تواند حبس باشد، جریمه‌ی نقدی به نفع دولت باشد، یا حتی مجازات‌های بدنی مانند شلاق یا قصاص! در یک توصیه‌ی اولیه باید بدانید که در پرونده‌های کیفری، اگر متهم واقع شدید و از بی‌گناهی خود هم کاملا مطمئن بودید، باز هم حتما در کنار خود یک وکیل دادگستری داشته باشید تا با دقت و با آگاهی از جزییاتی که دانستنش برای عامه‌ی مردم ممکن نیست، از شما به شایستگی دفاع نماید.

اهمیت حضور وکیل در مقام شاکی
اگر هم در مقام شاکی هستید، باز هم حضور وکیل مناسب در پرونده شما ضروری خواهد بود.اما در پرونده‌های حقوقی، بسته به این که ادعای شما یا طرف مقابل چقدر جدی باشد و چقدر مستند، ممکن است به وکیل نیاز داشته باشید یا نه، خودتان بتوانید کارها را به نحو قابل قبولی پیگیری کنید.

اگر اسناد شما به خوبی نشان دهنده‌ی حق شما هستند، مثلا اگر خانه‌ای را اجاره داده‌اید و اجاره‌نامه و سند رسمی مالکیت دارید، و مستاجر از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کند، بدون نیاز به وکیل می‌توانید حق خود را در دادگستری (بسته به میزان اجور معوقه، اما احتمالا شورای حل اختلاف) پیگیری نمایید. اما زمانی هست که اسناد شما کامل نیستند، یا نیاز به تفسیر قرارداد و قوانین است، یا رقم مورد ادعا قابل توجه است؛ بهتر است در این موارد حتما وکیلی به همراه داشته باشید تا دادخواست شما را به دقت تنظیم کند و در همه‌ی مراحل، کار شما را پیگیری نماید.


انتخاب وکیل مناسب چگونه است؟
۱. انتخاب بین وکلای کانون دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه
برای پاسخ دادن به این سوال باید معیارهای متفاوتی را در نظر گرفت. در یک نگاه اولیه، وکلا به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ وکلای کانون وکلای دادگستری که یک نهاد مستقل از قوه‌ی قضاییه است و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه که به این قوه وابسته هستند. آنچه میان جامعه‌ی حقوقی مشهور است این است که بنا به دلایل گوناگون، وکلای کانون از استقلال و عملکرد بهتری برخوردار هستند اما این یک قاعده مطلق نیست.

از سوی دیگر شاید شنیده باشید که عده‌ای به «کارآموزی وکالت» مشغولند. این یعنی هنوز دو سال از زمان ورود ایشان به حرفه‌ی وکالت نگذشته است و وکیل پایه یک محسوب نمی‌شوند و محدودیت‌هایی در قبول پرونده دارند. شاید در همین ابتدای امر به نظرتان برسد که بهتر است پرونده‌ی خود را نزد کارآموزان نبرید، اما باید بدانید که در پرونده‌هایی که پیچیدگی چندانی ندارند و نیز زمانی که می‌خواهید هزینه‌ی کمتری به این کار اختصاص بدهید، کارآموزان وکالت -علی‌الخصوص در سال دوم- گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. مهم این است که سعی کنید وکیل خود را از میان وکلایی انتخاب کنید که قبلا کسی از آشنایان‌تان با او کار کرده و رضایت داشته است.

۲. تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکیل
مسئله‌ی بعدی تحصیلات و تجربه‌ی کاری وکلاست. صرف داشتن تحصیلات -حتی مرتبط با موضوع پرونده- نمی‌تواند معیار کافی برای انتخاب وکیل باشد. آن چه در این حرفه مهم‌تر است، تجربه‌ی وکیل دادگستری است. باید بدانید که با هر میزان تحصیلات و تجربه، در نظم کنونی دادگستری، پیگیری کار حرف اول را می‌زند. بنابراین از ابتدا با وکیل خود شرط کنید که منتظر اخطار یا احضار دادگاه نباشد و خود حداقل دو ماه یک بار برای پیگیری روند پرونده به شعبه مراجعه کند. به یاد داشته باشید که خود شما نیز می‌توانید در سامانه adliran.ir روند کار پرونده‌تان را مشاهده کنید و همین‌طور بدانید که داشتن وکیل باعث نمی‌شود که خودتان نتوانید به دادگاه مراجعه کنید و مستقیم پیگیر کارتان بشوید.

۳. انتخاب یک یا دو وکیل
مسئله‌ی بعدی تعداد وکلاست. در دعاوی حقوقی شما می‌توانید یک یا دو وکیل داشته باشید. اگر دو وکیل انتخاب می‌کنید، به این توجه کنید که می‌خواهید هر کدام از آنها بتوانند به تنهایی همه‌ی اقدامات لازم را صورت دهند یا حتما نیاز به اقدام هر دو نفرشان باشد؛ در صورت اول در وکالتنامه قید کنید که وکالت را به صورت مجتمعا یا منفردا قابل انجام می‌دانید. همچنین به اختیاراتی که به موجب وکالتنامه به وکیل‌تان می‌دهید دقت کنید.

آیا می‌خواهید وکیل‌تان بتواند بدون مشورت با شما با طرف دعوا سازش کند و مثلا دادخواست را پس بگیرد؟ پس این را قید کنید؛ در غیر این صورت چنین اختیاری به وی ندهید. منطقی این است که معنای هر چیزی را که در وکالتنامه متوجه نمی‌شوید از وکیل خود بپرسید و از این کار ابا و شرمندگی نداشته باشید. در دعاوی کیفری نیز جز در بعضی جرایم شدید که مثلا مجازات اعدام را در پی دارند و می‌توان سه وکیل در این پرونده‌ها معرفی نمود، در باقی دعاوی حداکثر می‌توانید دو وکیل داشته باشید. با افزایش تعداد وکلا معمولا هزینه‌ی شما بالا نمی‌رود، اما دقت کار افزایش می‌یابد.

هر وکیل دادگستری می‌تواند فعالیت‌هایش را در یک شهر متمرکز کند. این مانع قبول وکالت در شهرهای دیگر نمی‌شود اما نمی‌تواند در شهری به غیر از آنچه در پروانه‌ی وکالتش قید شده است دفتری دایر نماید. شما می‌توانید مشخصات وکیل خود را با نام و نام‌خانوادگی در سامانه‌ی جست‌وجوی وکلا هم در سایت کانون وکلا و هم مرکز مشاوران مشاهده کنید.

عدم رضایت از وکیل
ممکن است از وکیل خود رضایت نداشته باشید. باید بدانید که در هر مرحله‌ای که باشید می‌توانید وکیل خود را عزل کنید و مقررات پرداخت حق‌الوکاله نیز باعث می‌شود که همه‌ی هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اید به طور منصفانه‌ای قابل بازگشت باشد. همچنین در صورتی‌که وکیل شما مرتکب تخلف انتظامی شود، از رفتار خلاف شان گرفته تا سازش با طرف دعوای شما، امکان پیگیری در دادسرای انتظامی وکلا وجود دارد. برای آگاهی از تخلفات انتظامی می‌توانید همین عنوان را در اینترنت جست‌وجو کنید.

حال بعد از آگاهی پیدا کردن از ویژگی‌های وکیل خوب و مجرب و نیز اطلاع یافتن از نکاتی که باید در هنگام انتخاب یک وکیل مناسب به آن دقت نماییم، نکته ای ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد که آن این است که انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف کدام هستند؟

در این قسمت قرار است به این پرسش بپردازیم. پس با ما همراه باشد.

انواع مختلف وکلا با حیطه های تخصصی مختلف
ممکن است به تناسب میزان درگیری با پرونده های حقوقی و مسائل مرتبط با این رشته، بارها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل پایه دو، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره را شنیده‌ باشید. مهم‌ترین این دسته بندی ها عبارتند از:

 وکیل قضایی
وکیل قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند. وکیل قضایی برای رسیدن به این درجه از مراحلی می بایست عبور کند که شامل امتحانات کتبی و شفاهی بوده و در این راستا فرد می‌تواند وکیل پایه یک دادگستری شود. وکلای پایه یک مجرب‌ترین وکلا محسوب می‌شوند که در تمامی امور حقوقی حق مداخله و پیگیری امور را دارند در حالی که وکلای پایه دو دادگستری از اختیارات محدودتری برخوردار هستند.

وکیل اداری
وکیل اداری شخصی است که به موجب یک قرارداد وکالت اداری وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. نکته مهم این است که برای اینکه کسی بتواند وکیل اداری شخصی بشود، نیازی به داشتن سواد حرفه ای حقوقی ندارد و به عبارتی هر کس می تواند وکیل اداری شخص دیگری بشود. ملاحظه می‌کنید که این اصطلاح در عموم جامعه وجود داشته و اختصاصی به رشته حقوق ندارد. همچنین وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کارهای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد.

وکیل معاضدتی
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل  ۳۵ قانون اساسی آمده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می توانند از مقامات قضایی برای احیای حقوق از دست رفته خود و یا برای دفاع در مقابل ادعاهای طرف مقابل خود تقاضای معاضدت نمایند.

وکیل تسخیری
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند. حال اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛ اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.

قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری را  برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است، لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند. به طوری که چنانچه وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب شود و با وجود تعهد در جلسه حاضر نشود ضمن در نظر گرفتن مجازات برای وکیل مورد نظر مجدداً برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

در نظر گرفتن امکان تعیین وکیل تسخیری از سوی مقامات قضایی برای افراد این نتیجه را در پی دارد که در طبقات ضعیف جامعه که امکان پرداخت حق الوکاله های سنگین را ندارند حمایتی ایجاد می شود که می تواند از نظر حقوقی آن ها را تحت پوشش قرار دهد تا به جهت عدم پیگیری امور آن ها مورد ظلم و ستم قرار نگیرند. این اقدام حمایتی قانون گذار برای یکسان بودن افراد در مقابل قانون و حمایت از حق دفاع تمامی افراد می باشد. وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند.

نکات مهمی که باید قبل از مراجعه به وکیل به آنها دقت کنید عبارت اند از:
۱- بهتر است قبل از انتخاب یک وکیل مناسب در خصوص حیطه تخصصی وکیل مورد نظر، میزان حق الوکاله‌های دریافتی وی و توانایی علمی و عملی او در دفاع از حقوق موکلین تحقیق کنید تا بتوانید که پرونده ای که گاه سرنوشت زندگی شمارا رقم خواهد زد، به او بسپارید.

۲- در بسیاری از موارد تبلیغات بیش از اندازه در خصوص برخی از وکلا به تنهایی قابل اعتماد برای انتخاب وکیل نمی باشد. بنابراین بهتر است انتخاب خود را صرفاً براساس چنین تبلیغاتی متمرکز نکنید. در مقابل راهکار بهتری وجود دارد و آن این است که شما می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید و در مورد سابقه وکیلی که قصد انتخاب آن را دارید مطلع شوید.

۳- سن و جنس وکیل (زن یا مرد بودن) ملاک و معیار مناسبی برای خوب بودن یا بد بودن وکیل نیست همانطور که در انتخاب یک پزشک نیز چنین معیاری مد نظر قرار نمی گیرد. گاهی اوقات یک وکیل تحصیل کرده جوان بسیار می تواند از یک وکیل سالخورده و به ظاهر با تجربه به کار شما بیاید. پس بهتر است در انتخاب وکیل مجرب نگاه غرض ورزانه را از خود دور نماییم.

۴- در صورتی‌که نمی‌خواهید هزینه‌ای برای وکیل داشتن بپردازید، بهتر است حداقل با یک وکیل مناسب مشورت کنید. میتوانید با مراجعه به بخش فرم ارزیابی سایت ما از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید  و یا از طریق بخش تماس با ما از مشاوره (با هزینه منصفانه) بهترین وکیل کیفری اصفهان برخوردار شوید.همچنین اگر نیاز به وکیل دارید اما قادر به پرداخت هزینه نیستید، می‌توانید درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی بنمایید و تا زمانی که نتوانید حق‌الوکاله را پرداخت کنید، از شما به صورت رایگان و با معرفی کانون وکلا یا مرکز مشاوران حمایت خواهند کرد.

۵- نکته‌ی پایانی نیز این است که وکالت در جامعه‌ی کنونی و دادگستری فعلی حرفه‌ای بسیار سخت و نیازمند تلاش و تمرکز بالاست. در انتخاب وکیل خود دقت کنید اما پس از آنکه به او اعتماد کردید، دیگر به هر بهانه‌ای در کار او مانع ایجاد نکنید. یکی از انواع این موانع می‌تواند عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی و سفرهای مورد نیاز یا کارشناس یا… باشد و همین‌طور در پرداخت حق‌الوکاله هم خوش‌قول باشید و به عهد خود عمل کنید.
 

منبع: www.hossienyavari.ir
4.1 امتیاز از 19 رأی
جدیدترین مقالات
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.