ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین موسسه خیریه در شهر تهران

نام مرکز : بعثت شمیران
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در دزاشیب
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : سمر
زمینه فعالیت : خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در اختیاریه
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : اشرف الانبیا
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در ازگل
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بنیاد ایپا
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در ساعی
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مشارکت های مردمی - حوزه غرب تهران
زمینه فعالیت : کمیته امداد امام خمینی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در تهرانسر
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : بنت الرسول فاطمه الزهرا
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در بلوار فردوس
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
زمینه فعالیت : موسسات خیریه / فیزیوتراپی/ مددکاری اجتماعی و/یا امور حمایتی/ سازمان های غیر دولتی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در شهرک غرب
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : محک - شعبه ستارخان
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در تهران ویلا
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله تهران ویلا غرب تهران منطقه 2
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : قائمیه تهران
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در دبستان
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله دبستان شرق تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : مشارکت های مردمی - منطقه 4
زمینه فعالیت : کمیته امداد امام خمینی
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در تهرانپارس
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : محک - شعبه شرق (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در تهرانپارس
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : انجمن حمایت از حقوق توانخواهان دیرآموز خورشید
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در یوسف آباد
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امام زمان (کمک به ایتام)
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در میرزای شیرازی
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : احیا (حمایت از کودکان استثنایی)
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در سهروردی
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : الباقیات الصالحات
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در میرزای شیرازی
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : امام علی
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در شهر ری
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : حضرت فاطمه الزهرا
زمینه فعالیت : موسسه خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در خراسان
موسسه خیریه - موسسه خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
نمایش تلفن و آدرس
0 %
نام مرکز : خیریه امام سجاد(ع)
زمینه فعالیت : خیریه
نمایش تلفن و آدرس

جستجو : موسسه خیریه در خانی آباد نو
موسسه خیریه - خیریه لیست بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین موسسه خیریه در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین موسسه خیریه
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
نمایش تلفن و آدرس
0 %
تعداد مراکز :18
 1  صفحه1از1
جدیدترین مقالات
یادگیری آنلاین زبان انگلیسی مزایای مختلفی دارد. با دسترسی به فناوری های جدید و اینترنت که در زندگی روزمره ما تقریبا در دسترس همه قرار دارد ، جای تعجب نیست که افراد بیشتری به سمت یادگیری آنلاین زبان انگلیسی روی آورند. با تشکر از کامپیوتر ، تلفن های هوشمند و اینترنت در سراسر جهان ، یادگیری زبان های جدید با استفاده از اینترنت بسیار آسان شده است. این کار آنقدر آسان و در دسترس است که در هر زمان و مکانی امکان یادگیری و آموزش دیدن وجود دارد.
مهارت هایی که شما باید در پایان هر دوره آموزش دوخت کسب کنید شامل انتخاب مدل مناسب با ویژگی های فرد ،اندازه گیری، الگو کشی و برش و دوخت است که در مورد هر کدام جداگانه صحبت خواهیم کرد.
برای بدست آوردن این مهارت ها شما با داشتن علاقه به طراحی و خلاقیت و با انتخاب یک متد آموزشی و گذراندن دوره آموزشی به طور حرفه ای مهارت دوخت و خیاطی را فرا میگیرید.
دوربین مدار بسته امروزه از جمله ابزارهای حفاظتی بسیار مهم در امنیت ساختمان ها و نظارت بر اماکن داخلی و خارجی محسوب می شود. این دوربین ها از لحاظ شکل ظاهری به دسته های دام، بولت، اسپید دام و غیره تقسیم بندی می شوند که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. در ادامه به بررسی جامعی در مورد دوربین های مدار بسته، انوع و دسته بندی های مختلف، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.