ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین مصالح ساختمان در شهر تهران

نام مرکز : سوهانی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانیی ارزانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانیی جدید -
0 %
نام مرکز : آسمانه
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانیی جدید - کالاهای ساختمان سازی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانیی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : مصالح فروشی ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح ساختمانی ارزان - خرید مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : پخش مصالح البرز
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح فروشیی جدید - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانیی ارزان - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : برادران خنجری
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح فروشیی ارزان - خرید مصالح ساختمانیی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : محمدی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - خرید مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانیی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشیی - قیمت مصالح ساختمانیی جدید - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : گروه تامین مصالح مجد
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانیی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانییی جدید - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : خان آبادی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشییی جدید - خرید مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانیی ارزان - بهترین مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : کیلینیک ساختمانی آریو ماد
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانیی ارزان - کالاهای ساختمان سازیی جدید - فروش مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : پارس غرب سازه
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانیی ارزان - قیمت مصالح ساختمانیی - کالاهای ساختمان سازی - فروشگاه مصالح ساختمانیی جدید - خرید مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : پورخاری
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی جدید - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانیی ارزان - بهترین مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : نظری
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح فروشیی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانییی جدید - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : امین فر
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازیی - بهترین مصالح ساختمانی ارزان - مصالح فروشی - بهترین مصالح فروشی - خرید مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : ملک محمدی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازیی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانیی جدید - خرید مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : نعیماییان
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشیی جدیدی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : شرکت پاکسارشن
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانیی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - قیمت مصالح ساختمانیی جدید - فروش مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : برادران رحیمی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشیی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : رسالت (فرآورده نسوز)
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشییی ارزانی جدید -
0 %
نام مرکز : پایدار (بتن)
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازیی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشیی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : آجر نما شفق
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - خرید مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانیی جدید - بهترین مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانیی ارزان -
0 %
نام مرکز : ابوالفضل خنجری
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازیی - انواع مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح فروشیی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - خرید مصالح ساختمانیی جدید -
0 %
نام مرکز : فارسیجانی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانییی ارزان - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشیی جدید - خرید مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : حسن بذرافشان
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازیی - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانیی جدید - خرید مصالح ساختمانیی ارزان - مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : افضلی نژاد
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانیی جدید - مصالح فروشیی - فروش مصالح ساختمانیی ارزان - بهترین مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : عبدالحسین حسینی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانیی جدیدی - فروش مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : عباسیان
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانیی جدید - انواع مصالح ساختمانیی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانیی -
0 %
نام مرکز : رخ فروز
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشیی - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانیی ارزان - کالاهای ساختمان سازیی جدید -
0 %
نام مرکز : ایفابرادران حنفی
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح فروشیی ارزان - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشییی جدید - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : بارا
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمان - خرید مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانیی - بهترین مصالح فروشیی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : برادران عزیززاده
نمایش تلفن و آدرس
مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازیی جدید - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانیی - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
تعداد مراکز :102
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
برای احداث و تولید یک بنا از مواد و مصالح و فرآورده‌های طبیعی و مصنوعی (ساخته شده در کارخانه) که به شکل خام و ساده یا ترکیب شده در کارخانه یا در محل ساخت تولید می‌گردند، استفاده می‌شود.

به منظور ترسیم جزئیات نقشه‌های اجرایی و معماری، آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی و علائم اختصاری آن‌ها الزامی است. تولید و استفاده از این مصالح، هزینه‌های زیادی را برای سازندگان و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و علاوه بر این می‌تواند صدمات جدی را به محیط زیست وارد کند. در گذشته، معمارانی ایرانی جهت صرفه‌جویی در هزینه و انرژی از مصالح بوم‌آورد و امکانات ساخت استفاده می‌نمودند.
مواد و مصالح از لحاظ جنس
طبقه‌بندی مواد و مصالح از نظر جنس بدین شرح می‌باشد:
الف مصالح ساده:
این مصالح عبارتند از: فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از یک جنس و یا مواد مشابه تشکیل شده باشند مثل سیمان، شن، ماسه، کاشی، تیرآهن، بلوک و …
مصالح مرکب:
به فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از چند نوع ماده‌ی داخلی تشکیل شده باشند، «مصالح مرکب» می‌گویند؛ مانند ایرانیت، ایزوگام، ملات‌ها، بتن، آردوازها و …
انواع مصالح از لحاظ چگونگی تولید
الف) مصالح پیش ساخته:
به مواد و مصالحی که ابتدا در کارخانه تولید شده‌اند و سپس آن‌ها را به محل اجرا آورده و استفاده کرده‌اند، «مصالح پیش‌ساخته» می‌گویند؛ مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، قیرگونی، آسفالت آماده و قطعات بتنی.
ب) مصالح درجا:
این مصالح در محل ساخت، تهیه و تولید می‌گردند مثل بتن درجا، ملات‌ها، قیرگونی درجا، اسکلت و چهارچوب‌های درجا
مواد و مصالح ساختمانی و کاربرد آن‌ها
شن و ماسه
«شن و ماسه» به ذراتی اطلاق می‌شود که از فرسایش و یا خرد شدن یک سنگ که دارای گوشه‌ی گرد یا تیز می‌باشد، بدست آمده‌اند. به ذرات تا ۲ میلی‌متر «ماسه»، به ذرات ۲ تا ۳۰ میلی‌متر «شن»، به ذرات ۳۰ تا ۸۰ میلی‌متر «قلوه‌سنگ» و به ذرات بالاتر اصطلاحاً «لاشه‌سنگ» می‌گویند.
کاربرد: شن و ماسه مواد پرکننده یا پوشش‌دهنده‌ در مصالح ساختمانی می‌باشند، مانند سطوح معابر، ملات‌ها، بتن سیمانی، سطوح نمای قطعات بتنی، قطعات پیش‌ساخته‌ی بتنی و بتن آسفالتی زیرسازی جاده‌ها.
خاک‌ها
به مواد معدنی متراکم یا غیرمتراکم با ذرات جامد و جدا از هم که حفرات حاوی گاز و مایع به خصوص آب داشته باشند، «خاک» می‌گویند. به طور کلی می‌توان خاک‌ها را به دسته‌ی چسبنده (مثل رُس معمولی و گِل اُخرا) و غیرچسبنده (مثل لای) طبقه‌بندی کرد.
کاربرد: از رُس معمولی در صنایع آجر، سفال، سیمان، کاشی و سرامیک‌سازی، ملات گچ و خاک و از رس مرغوب در ظروف چینی، لکه‌گیری و همچنین از رس رنگین نیز در صنایع مجسمه‌سازی استفاده می‌کنند.
گچ
فرآورده‌ای از ماده‌ی خام سنگ‌گچ طبیعی که حاصل پخت و آسیاب در دمای ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه‌ی سلسیوس است، به عنوان «گچ ساختمانی» شناخته می‌شود. این فرآورده نوعی پودر سفید رنگ می‎‌باشد که در صورت ترکیب با آب به شدت سخت می‌گردد.
آهک
به فرآورده‌ی بدست آمده از پخت ماده‌ی خام سنگ‌آهک طبیعی در حرارت ۹۵۰ درجه‌ی سلسیوس در کوره، «آهک زنده» یا آهک ساختمانی می‌گویند. این فرآورده در واقع نوعی پودر سفید یا خاکستری رنگ است که در آب یا به همراه رُس سخت می‌گردد.
کاربرد: از آن به عنوان ماده‌‌ی خام اولیه به منظور
سیمان
فرآورده‎‌ای تشکیل شده از مواد خام سنگ آهک و رُس به میزان مشخص که حاصل اختلاط، کلینکر (پخت) و آسیاب در حرارت ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ درجه‌ی سلسیوس در کوره است. این فرآورده به سیمان آبی شهرت دارد که نوعی پودر سبز، قهوه‌ای یا سیاه است و پس از ترکیب با آب، سفت و سخت می‌گردد. سیمان در برابر آب و رطوبت، پر استحکام و مقاوم است. سیمان از جمله مواد چسبنده‌ای به شمار می‌آید که در هوا و داخل آب گرفته می‌شود و دارای انواع گوناگونی است.
تهیه‌ی سیمان، در صنایع تولید آجر ماسه‌آهکی، ملات‌های آهکی ساروج، باتارد، شفته و اصلاح خاک آبدار نمکی بهره می‌گیرند.
شیشه
شیشه فرآورده‌ای است حاصل از آسیاب ماسه سنگ‌های طبیعی و ذوب پودر سیلیس و تصفیه‌ی ناخالصی‌ها که می‌تواند ماده‌ای کاملاً شفاف یا نیمه شفاف و یا منعکس‌کننده باشد.
فلزات و فولاد
فرآورده‌های فلزی حاصل از ذوب سنگ‌های طبیعی است که به صورت خالص یا ترکیبی در طبیعت وجود دارند.
کاربرد: چدن در لوله‌های فاضلاب، دریچه‌ی بازدید و کنتور آب کاربرد دارد و فولاد نیز به شکل پروفیل‌های ساختمانی I شکل و U شکل و … به کار گرفته می‌شود. تسمه و ورق نورد شده یا نیمرخ‌های سرد تاخورده جهت ساخت نرده، در پنجره و چارچوب‌ها مصرف دارند. مس به صورت لوله، میله‌ی ساده و ورق و یا در امور آب، گاز و برق‌رسانی استفاده می‌شود. سرب نیز به صورت ورق‌های آب‌بند و ضدرادیواکتیو یا پرکننده‌ی محل اتصالات و درز مخازن سوسخت به کار می‌رود. در آثار باقیمانده از معماری کشورمان، می‌توان نمونه‌هایی از کاربرد سرب را در اتصال قطعات سازه‌ای مانند ستون‌های بلند مشاهده کرد. در نهایت روی نیز به صورت ورق‌‌های پوشش شیروانی‌ها و آبروها یا روکش لوله‌های فولادی به منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قیر،
فرآورده‌ای پیچیده از مواد آلی است که رنگ آن تیره و سیاه می‌باشد و از تقطیر نفت خام یا زغال‌سنگ حاصل می‌گردد و یا به صورت طبیعی وجود دارد.
کاربرد: در آب‌بندی درزهای ساختمان و تاسیسات، تهیه‌ی مصالح مرکب مانند قیرگونی، ایزوگام و آسفالت، رنگ‌های ضدزنگ و … به کار می‌رود.
گونی و لیفه
فرآورده‌ای است که از بافتن الیاف‌های چتایی و کنفی، ابریشمی یا کتانی و نایلونی به صورت قواره و توپی طولی تهیه می‌گردد.
کاربرد: در ساخت سطوح قیرگونی یا پیش‌ساخته‌ی گونی قیراندود و مشمع قیراندود یا نگهداری رطوبت در سطوح بتنی تازه ریخته شده یا روکش سطوح عایق‌کاری شده، ظروف و مخازن تاسیساتی به کمک سریشم و… استفاده می‌شود.
پشم شیشه، پشم سنگ، آزبست
این مواد شامل الیاف نازک حاصل از ذوب شدن سنگ‌های طبیعی گِل آهکی (مارنی) و یا ذوب و گداختگی شیشه‌ی مصنوعی در کارخانه می‌باشند.
کاربرد: تهیه‌ی لایه‌های عایق (صوتی، حرارتی، رطوبتی و الکتریکی)، تولید فرآورده‌های آزبست (لوله و ورق و قطعات)، پشم‌شیشه و پشم‌سنگ.
ایرانیت و آردواز و فرّوسیمنت
به فرآورده‌های مرکب از الیاف‌های طبیعی یا مصنوعی و بُراده‌ی چوب و الیاف‌های فولادی همراه با ملات سیمان گفته می‌شود که در قالب مناسب با بخار آب پخته می‌شود و شکل می‌گیرد.
کاربرد: پوشش نهایی سقف‌ها به خصوص سقف‌های شیب‌دار، نماسازی‌ها، فاضلاب‌، لوله‌های آب‌رسانی، هواکش موتورخانه‌ها و بخاری‌ها
کاشی، سرامیک، سفال، آجر و قطعات پخته‌ی رُسی
اگر گِل پخته شده و شکل گرفته‌ی حاصل از خاک رُس یا سنگ رُس آسیاب شده با لعابی به نام کاشی و سرامیک روکش شود، دارای نفوذپذیری بسیار پایینی است و در صورتی که بدون لعاب ضد آب باشد، به آن «سفال و آجر» می‌گویند.
کاربرد: از کاشی در نما و سطوح قائم سرویس‌ها، حمام‌ها و آشپزخانه‌ها استفاده می‌شود. سرامیک‌ در سطوح افقی کف سرویس آشپزخانه‌ها، بالکن‌ها و اتاق‌ها به کار می‌رود. کاربرد سفال در امور هنری، دیوارچینی باربر و غیرباربر، سقف و تیرچه بلوک می‌باشد و آجرها نیز در دیوارچینی، اجرای طاق ضربی و قالب‌بندی شالوده‌ها مصرف می‌شوند.
 

 منبع : sakhteman115.com
4.6 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.