ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین مشاور املاک در شهر تهران

نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : برج مهیار
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : مهرنگار
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : اجاقی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : شکوه زعفرانیه
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : پرشین سکنا
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - خرید مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : بوعلی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید مسکن - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : فدایی - فضلی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مهرابیان
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - فروش خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین خدمات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : آزاد
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - رهن مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رضایی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : دروس
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه -
0 %
مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - خرید مسکن -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : جوادی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : سپهر
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : آرین
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - خرید مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : 28 اسکان
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : امیدی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : کافی
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : مطلوب
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - فروش ملک - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن خانه - خرید خانه - رهن مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : کیان
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : صفا
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : کیمیا
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : حافظ
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : خوردین
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آیسا
نمایش تلفن و آدرس
مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.