ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین مرکز مشاوره و روانشناسی در محدوده محله ستارخان در شهر تهران

نام مرکز : مرکز مشاوره پندار نیک
نمایش تلفن و آدرس
کلیه خدمات روانشناسی و مشاوره اعم از : مشاوره خانواده - زوج درمانی - مشاوره پیش از ازدواج - مشاوره طلاق -مشاوره فردی (اضطراب، وسواس، افسردگی و ...) -مشاوره نوجوان - مشاوره تحصیلی و ...
0 %
نام مرکز : مشاوره و روانشناسی آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
ارائه هر گونه مشاوره در حیطه روانشناسی خانواده ، ازدواج، کودک و نوجوان ، تحصیلی و غیره.
0 %

نام مرکز : مرکز مشاوره رهنما
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی عمومی - روانشناسی رشد - مشاوره اختلال یادگیری کودک - خدمات روانشناسی و مشاوره - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره بیش فعالی کودک - مشاوره خانواده - بهترین روانشناس - مشاوره کودک و نوجوان - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره قبل از ازدواج - روانشناسی خانواده - روان شناسی و مشاوره - درمان وسواس - روانشناسی تربیتی - مرکز مشاوره - روانشناسی کودک - مشاوره تحصیلی - درمان افسردگی - روانشناسی رنگها - روانشناسی و مشاوره - مشاوره ازدواج - روانشناس خوب در تهران - روانشناس خوب - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی شخصیت - مشاور خانواده -
0 %
نام مرکز : دکتر علی کیهانی نژاد
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - بهترین روانپزشک - درمان استرس - درمان افسردگی - روانشناسی رنگها - روانشناسی شخصیت - بهترین روانشناس - روانشناس خوب - روانشناسی خانواده - روان درمانی - روانشناسی کودک - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان دو شخصیتی - درمان اضطراب - مرکز مشاوره - روانپزشکی - روانپزشک خوب - روانشناسی رشد - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی عمومی -
0 %
نام مرکز : آوای مهر
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره کودک و نوجوان - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی شخصیت - درمان وسواس - مشاوره اختلال یادگیری کودک - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی تربیتی - روانشناسی کودک - درمان افسردگی - بهترین روانشناس - روانشناسی عمومی - روان شناسی و مشاوره - مشاوره قبل از ازدواج - روانشناسی خانواده - مشاوره روانشناسی خانواده - روانشناسی رشد - روانشناس خوب - مشاوره تحصیلی - مشاوره بیش فعالی کودک - مرکز مشاوره - مشاوره ازدواج - روانشناسی رنگها - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره خانواده - مشاور خانواده -
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره سرود آفرینش
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره خانواده - درمان افسردگی - مشاوره ازدواج - درمان اختلالات اضطرابی - مشاوره تحصیلی - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان وسواس - روانشناسی کودک - روانشناسی عمومی - روانشناسی رنگها - روانشناس خوب در تهران - مشاوره قبل از ازدواج - مشاور خانواده - مرکز مشاوره - روانشناسی رشد - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی شخصیت - بهترین روانشناس - روانشناسی تربیتی - روان شناسی و مشاوره - مشاوره کودک و نوجوان - مشاوره روانشناسی خانواده - روانشناس خوب - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناسی خانواده - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی و مشاوره -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رفیعی
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی رشد - بهترین روانپزشک - روانشناسی شخصیت - درمان دو شخصیتی - روانپزشک خوب - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - روانشناسی رنگها - درمان افسردگی - روانپزشکی - روانشناسی عمومی - مرکز مشاوره - روان شناسی و مشاوره - بهترین روانشناس - درمان استرس - روانشناسی کودک - روان درمانی - درمان اضطراب - روانشناسی خانواده -
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره رشد
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - بهترین روانشناس - مشاوره خانواده - روانشناسی عمومی - مشاوره ازدواج - روان شناسی و مشاوره - مشاوره قبل از ازدواج - مشاور خانواده - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی رنگها - روانشناسی تربیتی - مشاوره اختلال یادگیری کودک - درمان وسواس - مرکز مشاوره - روانشناسی شخصیت - درمان افسردگی - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی رشد - روانشناسی خانواده - مشاوره تحصیلی - مشاوره کودک و نوجوان - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی کودک - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناس خوب - مشاوره روانشناسی خانواده -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسماعیلی
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی خانواده - روان شناسی و مشاوره - مشاوره روانشناسی خانواده - روانشناسی رنگها - مشاوره قبل از ازدواج - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره ازدواج - مرکز مشاوره - روانشناسی عمومی - مشاوره خانواده - درمان اختلالات اضطرابی - مشاوره کودک و نوجوان - روانشناسی تربیتی - درمان افسردگی - روانشناسی رشد - درمان وسواس - بهترین روانشناس - مشاوره تحصیلی - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناس خوب - مشاور خانواده - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی شخصیت - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی کودک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری نجات
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی شخصیت - درمان اضطراب - سکستراپیست - روانشناس خوب - روانشناسی خانواده - روانپزشک خوب - روانشناسی رشد - روانشناسی رنگها - روانشناسی کودک - بهترین روانشناس - درمان افسردگی - روان درمانی - درمان دو شخصیتی - زوج درمانگر - روانشناسی عمومی - مرکز مشاوره - درمان استرس - روانپزشکی - خدمات روانشناسی و مشاوره - بهترین روانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا طلاییان زیرک
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناسی تربیتی - روانشناسی کودک - مشاوره بیش فعالی کودک - مشاوره روانشناسی خانواده - بهترین روانشناس - مشاوره کودک و نوجوان - درمان افسردگی - درمان وسواس - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی رشد - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی خانواده - مرکز مشاوره - روانشناس خوب - روان شناسی و مشاوره - مشاور خانواده - مشاوره خانواده - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی رنگها - روانشناسی عمومی - روانشناسی شخصیت - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره تحصیلی - مشاوره ازدواج -
0 %
نام مرکز : مرکزمشاوره و روانشناسی شریف
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - بهترین مرکز مشاوره - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی شخصیت - روانشناسی کودک - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی عمومی - مشاوره بیش فعالی کودک - مشاوره ازدواج - درمان افسردگی - روانشناسی رشد - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاور خانواده - بهترین روانشناس - روانشناسی خانواده - مرکز مشاوره - روانشناسی تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان - درمان وسواس - درمان اختلالات اضطرابی - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره تحصیلی - روانشناس خوب در تهران - مشاوره اختلال یادگیری کودک - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - مشاوره خانواده - روانشناسی رنگها -
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره دانش
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی رشد - مشاوره خانواده - روانشناسی کودک - مشاوره تحصیلی - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره قبل از ازدواج - بهترین روانشناس - روانشناسی عمومی - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی شخصیت - مرکز مشاوره - روان شناسی و مشاوره - روانشناس خوب - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناسی و مشاوره - درمان افسردگی - درمان وسواس - مشاوره بیش فعالی کودک - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناس خوب در تهران - مشاوره ازدواج - روانشناسی تربیتی - روانشناسی رنگها - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره کودک و نوجوان - مشاور خانواده - روانشناسی خانواده -
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره وارش
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی و مشاوره - مشاوره خانواده - روانشناسی رشد - روان شناسی و مشاوره - مرکز مشاوره - روانشناس بالینی - مشاوره قبل از ازدواج - روانشناسی خانواده - روانشناسی رنگها - درمان وسواس - روانشناسی شخصیت - مشاور خانواده - روانشناس خوب - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناس جنسی - روانشناس رشد - درمان افسردگی - درمان اختلالات اضطرابی - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره تحصیلی - بهترین روانشناس - مشاوره روانشناسی خانواده - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره ازدواج - روانشناس خوب در تهران - روانشناسی کودک - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی عمومی - روانشناسی تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان -
0 %
نام مرکز : پیام مهر
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی خانواده - روانشناس خوب - روانشناسی عمومی - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره ازدواج - مشاوره بیش فعالی کودک - درمان وسواس - مشاوره اختلال یادگیری کودک - درمان افسردگی - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی و مشاوره - روانشناسی تربیتی - مرکز مشاوره - روانشناسی شخصیت - روانشناسی کودک - بهترین مرکز مشاوره - بهترین روانشناس - روانشناسی رنگها - مشاور خانواده - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره تحصیلی - مشاوره قبل از ازدواج - درمان اختلالات اضطرابی - مشاوره کودک و نوجوان - روانشناسی رشد - مشاوره خانواده -
0 %
نام مرکز : سامان ذهن
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره خانواده - مشاوره تحصیلی - روانشناسی تربیتی - مشاور خانواده - مرکز مشاوره - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی و مشاوره - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی خانواده - درمان وسواس - مشاوره ازدواج - خدمات روانشناسی و مشاوره - مشاوره روانشناسی خانواده - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی کودک - روانشناسی عمومی - مشاوره کودک و نوجوان - درمان افسردگی - روانشناسی رشد - مشاوره اختلال یادگیری کودک - مشاوره قبل از ازدواج - روانشناسی شخصیت - روانشناس خوب - بهترین روانشناس - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی رنگها -
0 %
نام مرکز : دکتر افروز امیراسدی
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی شخصیت - بهترین روانشناس - روانشناسی خانواده - بهترین روانپزشک - روان درمانی - درمان تمرکز حافظه - مرکز مشاوره - درمان وسواس - درمان افسردگی - روانشناسی کودک - درمان استرس - روانپزشک خوب - درمان اضطراب - درمان دو شخصیتی - روانشناسی رنگها - روانپزشکی - روان شناسی و مشاوره - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - روانشناسی عمومی - روانشناسی رشد -
0 %
نام مرکز : صادقیه
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - سم زدایی - روانشناس خوب - مشاوره خانواده - ترک اعتیاد - روانشناسی رشد - درمان و ترک اعتیاد - مجهزترین مرکز تر ک اعتیاد - مرکز مشاوره - مشاوره کودک و نوجوان - بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد - کمپ ترک اعتیاد - روانشناسی شخصیت - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی و مشاوره - مشاوره اختلال یادگیری کودک - بهترین مرکز ترک اعتیاد - بازپروری - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان اختلالات اضطرابی - ترک اعتیاد با متادون - روانشناسی کودک - مشاور خانواده - مشاوره ازدواج - ترک اعتیاد از انواع مواد مخدر - مرکز بستری ترک اعتیاد - سم زدایی مواد - مشاوره روانشناسی خانواده - درمان وسواس - مشاوره بیش فعالی کودک - کلینیک ترک اعتیاد - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی عمومی - روانشناسی خانواده - روانشناسی رنگها - روانشناسی تربیتی - درمان افسردگی - مشاوره تحصیلی - بهترین روانشناس - مشاوره قبل از ازدواج - مرکز ترک اعتیاد -
0 %
نام مرکز : اعتماد - سازمان ملی جوانان
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - روانشناسی عمومی - مرکز مشاوره - بهترین روانشناس - روانشناسی خانواده - مشاوره اختلال یادگیری کودک - روانشناسی شخصیت - بهترین مرکز مشاوره - روانشناسی و مشاوره - مشاوره ازدواج - روانشناسی کودک - روانشناسی رشد - روانشناسی تربیتی - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره خانواده - مشاوره تحصیلی - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی رنگها - مشاوره بیش فعالی کودک - مشاور خانواده - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان وسواس - درمان افسردگی - روان شناسی و مشاوره - روانشناس خوب - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره کودک و نوجوان -
0 %
نام مرکز : مرکز مشاوره آرامش
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره تحصیلی - روانشناسی عمومی - روانشناس خوب - مشاوره ازدواج - بهترین مرکز مشاوره - روانشناس خوب در تهران - روانشناسی خانواده - مشاوره روانشناسی خانواده - روانشناسی و مشاوره - بهترین روانشناس - مشاوره اختلال یادگیری کودک - درمان وسواس - خدمات روانشناسی و مشاوره - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی شخصیت - روانشناسی رشد - روانشناسی کودک - روان شناسی و مشاوره - مرکز مشاوره - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی تربیتی - مشاوره کودک و نوجوان - درمان افسردگی - مشاوره قبل از ازدواج - مشاوره خانواده - روانشناسی رنگها - مشاور خانواده -
0 %
نام مرکز : دکتر فریبرز نعمتی زاده
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - درمان سردردهای عصبی - بهترین روانپزشک - روانشناسی رشد - درمان افسردگی - روان درمانی - روانشناسی کودک - درمان اضطراب - روانشناسی شخصیت - روانشناسی خانواده - مرکز مشاوره - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - بهترین روانشناس - روانشناسی رنگها - روان شناسی و مشاوره - درمان استرس - روانشناسی عمومی - روانپزشکی - روانپزشک خوب - درمان دو شخصیتی -
0 %
نام مرکز : دنیا رضایی (مهرآسا)
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره کودک و نوجوان - درمان اختلالات اضطرابی - خدمات روانشناسی و مشاوره - بهترین روانشناس - روانشناسی عمومی - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی و مشاوره - روانشناس خوب - مشاوره تحصیلی - مشاوره قبل از ازدواج - روانشناسی رنگها - مشاوره خانواده - روانشناسی کودک - روانشناسی رشد - روان شناسی و مشاوره - روانشناسی تربیتی - مشاوره اختلال یادگیری کودک - درمان افسردگی - روانشناسی خانواده - درمان وسواس - مشاور خانواده - مرکز مشاوره - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره ازدواج - روانشناسی شخصیت -
0 %
نام مرکز : کلینیک روانشناسی اردیبهشت
نمایش تلفن و آدرس
مرکز مشاوره و روانشناسی - مشاوره اختلال یادگیری کودک - مرکز مشاوره - مشاوره کودک و نوجوان - روانشناسی کودک - روانشناسی تربیتی - بهترین مرکز مشاوره - مشاوره بیش فعالی کودک - روانشناسی عمومی - مشاوره قبل از ازدواج - درمان افسردگی - خدمات روانشناسی و مشاوره - روانشناسی خانواده - درمان وسواس - مشاوره ازدواج - مشاور خانواده - درمان اختلالات اضطرابی - روانشناسی و مشاوره - روان شناسی و مشاوره - مشاوره خانواده - بهترین روانشناس - روانشناسی شخصیت - روانشناسی رشد - مشاوره روانشناسی خانواده - مشاوره تحصیلی - روانشناس خوب - روانشناسی رنگها -
0 %
تعداد مراکز :29
 1  صفحه1از1
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.