ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لوازم و لباس ورزشی در شهر تهران

نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - کفش ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروشگاه کالاهای ورزشی - توپ ورزشی - لوازم تناسب اندام - فروش لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - لوازم ورزش های آبی - لوازم جانبی ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : پارک اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم ورزش های توپی - فروشگاه کالاهای ورزشی - توپ ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - مغازه لوازم ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم تناسب اندام - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - لوازم جانبی ورزشی - فروش لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی -
0 %
نام مرکز : هادی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم ورزش های آبی - مغازه لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - کفش ورزشی - لوازم تناسب اندام - فروش لوازم ورزشی - توپ ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - پوشاک ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - فروشگاه کالاهای ورزشی -
0 %
نام مرکز : بال اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - توپ ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم تناسب اندام - فروش لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - کفش ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - پوشاک ورزشی -
0 %
نام مرکز : جهان تک
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - لوازم ورزش های آبی - فروش لوازم ورزشی - توپ ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم تناسب اندام - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - پوشاک ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - خرید لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - کفش ورزشی -
0 %
نام مرکز : فتحی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - توپ ورزشی - فروش لوازم ورزشی - کفش ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - وسایل ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم جانبی ورزشی - پوشاک ورزشی - لوازم ورزش های توپی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - تجهیزات ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروشگاه کالاهای ورزشی - مغازه لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : اکسزز - شعبه آرین
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - وسایل ورزشی - پوشاک ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - لوازم ورزش های توپی - لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم تناسب اندام - کفش ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - توپ ورزشی - خرید لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزش های توپی - لوازم ورزش های آبی - تجهیزات ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - کفش ورزشی - وسایل ورزشی - لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - خرید لوازم ورزشی - توپ ورزشی -
0 %
نام مرکز : اورست
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - پوشاک ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم ورزشی - کفش ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - توپ ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی -
0 %
نام مرکز : آرمان اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزش های آبی - توپ ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم ورزش های توپی - لوازم جانبی ورزشی -
0 %
نام مرکز : اسپیداسپورت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - فروش لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - تجهیزات ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - بهترین لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزشی - کفش ورزشی - پوشاک ورزشی - توپ ورزشی - لوازم ورزش های آبی - وسایل ورزشی - مغازه لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : گل اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - خرید لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - کفش ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - لوازم ورزش های آبی - وسایل ورزشی - لوازم تناسب اندام - بهترین لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - توپ ورزشی - فروش لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : ریبوک منیریه
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - توپ ورزشی - وسایل ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم جانبی ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - پوشاک ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - تجهیزات ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - کیف و کوله ی ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی -
0 %
نام مرکز : گلستان - نمایندگی نایک کیش
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - توپ ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - فروش لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - کفش ورزشی - خرید لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروشگاه کالاهای ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم ورزش های توپی - پوشاک ورزشی - لوازم تناسب اندام - مغازه لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : سئول
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزش های آبی - فروشگاه کالاهای ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - تجهیزات ورزشی - کفش ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - توپ ورزشی - لوازم تناسب اندام - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروش لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - پوشاک ورزشی - لوازم ورزش های توپی -
0 %
نام مرکز : کاویان
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - توپ ورزشی - کفش ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزش های توپی - لوازم جانبی ورزشی - تجهیزات ورزشی - وسایل ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - پوشاک ورزشی -
0 %
نام مرکز : رز
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - وسایل ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - توپ ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - لوازم تناسب اندام - کیف و کوله ی ورزشی - پوشاک ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - تجهیزات ورزشی - خرید لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - کفش ورزشی -
0 %
نام مرکز : رزمی مهر
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - تجهیزات ورزشی - کفش ورزشی - وسایل ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - کیف و کوله ی ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم تناسب اندام - توپ ورزشی - فروش لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - مغازه لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - خرید لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - توپ ورزشی - لوازم ورزش های آبی - کیف و کوله ی ورزشی - پوشاک ورزشی - فروش لوازم ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - تجهیزات ورزشی -
0 %
نام مرکز : امارات
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - پوشاک ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - کفش ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - خرید لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - تجهیزات ورزشی - وسایل ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - توپ ورزشی - لوازم ورزش های توپی - بهترین لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : آرمین اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزش های توپی - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - فروش لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - توپ ورزشی - کفش ورزشی - لوازم ورزش های آبی - پوشاک ورزشی - لوازم تناسب اندام - مغازه لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - کیف و کوله ی ورزشی -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - توپ ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - فروش لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - تجهیزات ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - کفش ورزشی - لوازم ورزش های توپی - فروشگاه کالاهای ورزشی - وسایل ورزشی - لوازم تناسب اندام - خرید لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی -
0 %
نام مرکز : الهی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزش های توپی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - کیف و کوله ی ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - توپ ورزشی - خرید لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزش های آبی - فروش لوازم ورزشی - کفش ورزشی - تجهیزات ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - پوشاک ورزشی - لوازم ورزشی -
0 %
نام مرکز : دنااسپرت - شعبه 4 (دستگاه بدنسازی)
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های توپی - مغازه لوازم ورزشی - فروش لوازم ورزشی - وسایل ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - تجهیزات ورزشی - کفش ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - لوازم تناسب اندام - لوازم ورزش های آبی - پوشاک ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - توپ ورزشی -
0 %
نام مرکز : المپیک
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - کفش ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - فروش لوازم ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - توپ ورزشی - خرید لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی -
0 %
نام مرکز : داریوش
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزشی - کفش ورزشی - فروش لوازم ورزشی - لوازم ورزش های آبی - خرید لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی - مغازه لوازم ورزشی - توپ ورزشی - لوازم ورزش های توپی - کیف و کوله ی ورزشی - لوازم تناسب اندام - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - وسایل ورزشی - تجهیزات ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی -
0 %
نام مرکز : آرش اسپرت
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و لباس ورزشی - وسایل ورزشی - کیف و کوله ی ورزشی - فروشگاه کالاهای ورزشی - لوازم ورزش های توپی - لوازم جانبی ورزشی - لوازم ورزش های آبی - مغازه لوازم ورزشی - تجهیزات ورزشی - کفش ورزشی - بهترین لوازم ورزشی - انواع دستگاه های ورزشی ، خانگی ، باشگاهی و حرفه ای - توپ ورزشی - لوازم ورزشی - لوازم تناسب اندام - فروش لوازم ورزشی - خرید لوازم ورزشی - پوشاک ورزشی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
لوازم ورزشی را از کجا بخریم؟

ورزشکار شدن هم این روزها مدشده و خیلی ها حتی اگر سال در سال هم از بعضی لوازم ورزشی استفاده نکنند باید در یکی از اتاق هایشان چند تاوسیله داشته باشند!

به گزارش بانکی دات آی آر، البته این شرح حال تعداد معدودی از شهروندان تهرانی است حقیقت این است که در سال های اخیر و با افزایش فرهنگ سازی ، مردم گرایش بیشتری به ورزش پیدا کرده اند. به موازات آن صنف فروشندگان لوازم ورزشی هم از مزایای آن بهره مند شده اند.اما به نظر شما بهترین مکان برای خرید لوازم ورزشی مورد نیاز ورزش های همگانی کجاست؟!

در سطح تهران مغازه های متعددی وجود دارند که لوازم ورزشی مورد نیاز اغلب رشته های ورزشی را می فروشند اما اگر می خواهید بدانید بورس فروشگاه های لوازم ورزشی تهران کجاست حتما سری به میدان منیریه بزنید.
میدان منیریه یکی از میادین قدیمی تهران است که در محله منیریه قرار دارد. این میدان از شرق از طریق خیابان ابوسعید به بازار تهران و چهارراه گلوبندک، از غرب از طریق خیابان معیری به چهارراه لشکر و خیابان کارگر جنوبی و از شمال از طریق خیابان ولیعصر به میدان ولیعصر و از جنوب باز هم از طریق خیابان ولیعصر به میدان راه‌آهن ارتباط دارد.

خیابان ها و کوچه های اطراف این میدان پر از مغازه هایی است که لوازم ورزشی مختلفی از لوازم اسکی گرفته تا تردمیل و فوتبال دستی! می فروشند.

اگرچه این بازار هم به تسخیر کالا های چینی در آمده و هرطرف سرت را می چرخانی کالاهای چینی را می بینی اما اگر متخصص باشی و سلامتت برایت اهمیت داشته باشد می توانی با صرف وقت و هزینه ای معقول یک کفش ورزشی استاندارد یا سایر لوازم ورزشی مورد نیازت را تهیه کنی.

خوبی این مغازه ها این است که همه  چیز کنار هم است پس شما در یک روز می توانید آنچه که به آن نیاز دارید بخریدو همچنین تعدد مغازه ها و رقابت بین آنها باعث می شود گران فروشی کمتر به چشم بخورد و شما باصرف هزینه کمتر آنچه نیاز دارید را تهیه کنید.

از جمله لوازمی که در این بازار زیاد یافت می شود انواع کفش های ورزشی، لوازم اسکی، انواع وسایل برقی بدنسازی، فوتبال دستی، دارت، میز بیلیارد، مایو، لباس ورزشی، انواع توپ،تور،تفنگ ساچمه ای و... می باشد.

بعضی از برند های مطرح داخلی در این بازار مغازه دارند و البته کارگاه های لوازم ورزشی بافی و دوخت هم پیشتر در بعضی کوچه پس کوچه های این خیابان یافته می شد که این روزها خبری از آنها نیست.

اغلب کسانی که قصد تاسیس یک باشگاه را دارند و یا اینکه می خواهند برای استفاده شخصی خودشان خرید کنند حتما سری هم به اینجا می زنند.
 

منبع:www.banki.ir
4.2 امتیاز از 18 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.