ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه در شهر تهران

نام مرکز : پاتیلان
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - لوازم آشپزخانه ارزان - فروش لوازم خانگی - مغازه لوازم آشپزخانه - جهیزیه عروس - فروش لوازم آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : اطلس
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - سرویس آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - لوازم آشپزخانه ارزان - ظروف آشپزخانه فانتزی - انواع ظروف آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - جهیزیه عروس - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : احسان
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - ظروف آشپزخانه فانتزی - مغازه لوازم آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - انواع ظروف آشپزخانه - جهیزیه عروس - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : امین - نمایندگی کارال
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - انواع ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - جهیزیه عروس - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - فروش لوازم آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - لوازم آشپزخانه پلاستیکی -
0 %
نام مرکز : پلاسکو
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان - ظروف آشپزخانه فانتزی - سرویس آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - فروش لوازم خانگی - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - مغازه لوازم آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - انواع ظروف آشپزخانه - جهیزیه عروس - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : آرا دکور - نمایندگی نف
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - ظروف آشپزخانه فانتزی - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - مغازه لوازم آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - جهیزیه عروس - فروش لوازم آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان -
0 %
نام مرکز : هیراد
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - فروش لوازم خانگی - جهیزیه عروس - لوازم آشپزخانه ارزان - سرویس آشپزخانه - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - مغازه لوازم آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : سوم
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان - سرویس آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - فروش لوازم خانگی - مغازه لوازم آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - جهیزیه عروس - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : جاری - نمایندگی دسینی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - لوازم آشپزخانه ارزان - سرویس آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - جهیزیه عروس - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - فروش لوازم آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - فروش لوازم خانگی - انواع ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - جهیزیه عروس - لوازم آشپزخانه ارزان - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید -
0 %
نام مرکز : کادویی ارکیده - نمایندگی کارال
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - جهیزیه عروس - انواع ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - فروش لوازم خانگی - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - لوازم آشپزخانه ارزان - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - فروش لوازم آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : دسینی
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه - جهیزیه عروس - مغازه لوازم آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - سرویس آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم خانگی - فروش لوازم آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان -
0 %
نام مرکز : متین - نمایندگی کارال
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - ظروف آشپزخانه فانتزی - سرویس آشپزخانه - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - فروش لوازم خانگی - جهیزیه عروس - لوازم آشپزخانه ارزان - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - مغازه لوازم آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - انواع ظروف آشپزخانه -
0 %
نام مرکز : آرمان
نمایش تلفن و آدرس
لوازم و ظروف آشپزخانه - بهترین لوازم و ظروف آشپزخانه - فروش لوازم آشپزخانه - وسایل آشپزخانه ارزان قیمت - لوازم آشپزخانه مدرن و جدید - فروشگاه لوازم و ظروف آشپزخانه - مغازه لوازم آشپزخانه - جهیزیه عروس - انواع ظروف آشپزخانه - فروش لوازم و ظروف آشپزخانه - سرویس آشپزخانه - لوازم آشپزخانه ارزان - لوازم آشپزخانه پلاستیکی - ظروف آشپزخانه فانتزی - فروش لوازم خانگی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
لیست خرید وسایل ضروری آشپزخانه برای جهیزیه عروس
 
 
 
خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه،جزء پر دغدغه ترین قسمت های تهیه جهیزیه عروس محسوب می شود. زیرا شما برای این قسمت نیاز به وسایل مختلفی از قبیل: انواع وسایل برقی، پلاستیکی، تفلون، سرویس پارچه ای ، سرویس های پذیرایی مختلف و ... دارید.

از طرف دیگر تفکیک لوازم ضروری و غیر ضروری، تشخیص کیفیت محصول و انتخاب مارک معتبر، انتخاب رنگ مناسب برای هر گروه از وسایل و ... جزء مواردی هستند که باید با دقت مورد توجه قرار بگیرند و کوچک ترین اشتباهی باعث از قلم افتادن برخی وسایل ضروری، یک خرید نامناسب و یا از بین رفتن جلوه وسایل جهیزیه آشپزخانه شما خواهد شد.

با توجه به اهمیت بارز وسایل آشپزخانه در خرید جهیزیه و دکوراسیون آن، شیک و تک قصد دارد، در این پست نکات ضروری و مهمی را برای خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه عنوان کرده و لیستی از وسایل ضروری آشپزخانه نوعروس را ارائه کند.
 
  
 
نکات مهم برای خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه
بکارگیری این نکات در هنگام خرید جهیزیه به شما کمک می کند تا انتخاب های بهتر و معقولانه تری داشته باشید.

 1- انتخاب رنگ مناسب برای وسایل جهیزیه آَشپزخانه
رنگ غالب برای هر گروه از وسایل را انتخاب کنید اما مهم ترین نکته توجه به هارمونی رنگ ها بین گروه های مختلف از وسایل جهیزیه آشپزخانه است. این هارمونی باعث نمای بهتر و بیشتر، وسایل و دکوراسیون آشپزخانه شما خواهد شد. برای ایجاد هارمونی جذاب تر در دکوراسیون آشپزخانه رنگ کابینت ها و میزان روشنایی آشپزخانه را هم لحاظ کنید.
 
2- از بزرگ به کوچک خرید کنید
از لوازم برقی بزرگ شروع کنید، سپس به سراغ لوازم برقی کوچک، ست غذا خوری و در نهایت وسایل پلاستیکی و در اصطلاح خرده ریزها بروید.
 
 
 3- شلوغ کردن آشپزخانه ممنوع
حین انتخاب وسایل جهیزیه آشپزخانه به جای خرید انواع وسایل برقی مختلف سعی کنید، لوازم دو یا چند کاره معتبر و با کیفیت را خریداری کنید. با این کار هم از شلوغی و به هم ریختگی فضای آشپزخانه جلوگیری می کنید و هم به تمامی وسایل مورد نیاز دسترسی دارید.
 
4- نکات ضروری برای خرید سرویس قابلمه
خورد و خوراک ما ارتباط مستقیمی با سلامتی ما دارد، قسمت اعظم آشپزی در قابلمه های مختلف و بر روی اجاق گاز انجام می شود. از طرفی ویژگی های سرویس قابلمه تاثیر مستقیمی بر میزان پخت و حتی عناصر مفید و یا مضر غذا می گذارد. پس بهتر است حین خرید سرویس قابلمه کمی وسواس به خرج داده و تا حد ممکن بودجه را افزایش دهید، این هزینه و وسواس ضامن سلامتی شما در دراز مدت خواهد بود.
 
 
 
5- انتخاب ظروف نگه دارنده شفاف
به دلیل نگه داری انواع خوراکی ها، حبوبات، ادویه ها و ... خرید ظروف نگهدارنده در سایزهای مختلف برای  وسایل جهیزیه آشپزخانه اجباری می باشد. بهتر است این ظروف را شیشه ای و روشن انتخاب کنید، تا در یک نگاه متوجه محتویات درون آن ها شوید.
 
 
6- چون و چرای انتخاب یخچال
انتخاب یخچال بستگی به سلیقه، بودجه و فضای آشپزخانه شما دارد. کیفیت لاستیک های دور درها که بهتر است ضد باکتری باشد، دستگیره ها که باید یک تکه و متصل به بدنه باشد، سیستم خنک کننده دوگانه، داشتن آبریز و یخ ساز، قابلیت تنظیم طبقات داخلی، وجود طبقات فلزی یا شیشه ای نشکن از خصوصیاتی است که باید حین خرید یخچال به آن دقت کنید. مواردی مانند محفظه صفر درجه، نمایشگر LCD، قابلیت انجماد سریع و ... جزء امکاناتی است که شاید چندان ضروری نباشد اما باعث بالا رفتن قیمت یخچال خواهد شد.

هنگام انتخاب یخچال فریزر، بهتر است یخچال بالا و فریز پایین باشد، زیرا استفاده شما از یخچال بسیار بیشتر از فریزر خواهد بود. همچنین اگر متراژ آشپزخانه شما کوچک است بهتر است قید یخچال "ساید بای ساید" را بزنید.
 
 
7- چون و چرای خرید اجاق گاز
با توجه به تغییر دکوراسیون آشپزخانه و طراحی روش های مدرن در آن، در بیشتر نقاط اسم اجاق گاز از لیست خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه کم شده و نوعروسان از اجاق گازهای رومیزی به کار برده شده در دکوراسیون آشپزخانه استفاده می کنند.

اما در صورتی که شما جزء آن دسته از افراد هستید، که تمایل به اضافه کردن نام اجاق گاز به لیست وسایل جهیزیه آشپزخانه خود دارند، توصیه ما خرید اجاق گاز فردار می باشد، حمل این اجاق گاز به خانه های مختلف به آسانی میسر بوده و شما نیاز به خرید یک فرجداگانه نخواهید داشت، اما چنانچه علاقمند به خرید اجاق گازهای رومیزی هستید، آن را بر روی یک کابینت کشویی سوار کنید تا به هر خانه ای رفتید آن را همراه خود ببرید. در ضمن یادتان باشد که با انتخاب یک گاز رو میزی شما به یک فر توکار هم احتیاج خواهید داشت.
 
 
8- در مورد خرید سرویس چینی
اصولاً خرید سرویس چینی به عنوان لوکس ترین سرویس غذا خوری برای پذیرایی از مهمان ها انجام می شود، بنابراین توجه به کیفیت، طرح و نقش و حتی تعداد پارچه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حالی که بسیاری از خریداران سرویس های چینی به خاطر آگاهی کم و هیجان زیاد در خرید این محصول دچار سردرگمی شده و خرید اشتباهی انجام می دهند.
شیک و تک پیش از این مقالات مفصلی در مورد " خرید سرویس چینی خارجی یا ایرانی " و " خرید سرویس چینی مهمان" منتشر کرده است و در این دو مقاله به طور کامل از تمامی فوت و فن های خرید " سرویس چینی مهمان و دم دستی" و انتخاب سرویس چینی ایرانی یا خارجی پرده برداشته است. به طوری که مطالعه این دو پست کمک شایانی در انتخاب و خرید این کالای لوکس و زیبا برای شما خواهد بود.
 
 
9- چون و چرای خرید لوازم برقی
با توجه به اینکه عمر لوازم برقی خانگی بالای 10 سال است، برای انتخاب این لوازم در خرید وسایل جهیزیه آشپزخانه بلند مدت فکر کرده و جوانب مختلف را بسنجید. از خرید لوازم غیر ضروری صرف نظر کرده و به مواردی همچون، میزان مصرف انرژی، امکانات محصول، حجم کالا و فضای مورد نیاز برای آن، خدمات پس از فروش، قیمت، تناسب رنگ و طرح محصول با سلیقه شما و ... توجه کنید. یادتان باشد هرگز گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات برقی را فدای قیمت کمتر کالاهای بدون گارانتی نکنید.
 
 
لیست ضروری ترین وسایل جهیزیه آشپزخانه برای نوعروسان
 
ظروف مخصوص پخت و پز در وسایل جهیزیه آشپزخانه
سرویس قابلمه سرامیکی یا گرانیتی
سرویس قابلمه استیل
زودپز
کباب پز
قوری و کتری
قالب کیک
سرویس آبکش
سرویس کفگیر و ملاقه و چاقو
زیر قابلمه ای
رنده
تخته ی آشپزی
 
لوازم الکتریکی لازم برای وسایل جهیزیه آشپزخانه
 
 یخچال
ماشین لباسشویی
ماشین ظرفشویی
مایکروویو
توستر
آبمیوه گیری
مخلوط کن
همزن برقی
چرخ گوشت
پلوپز
کتری برقی
قهوه ساز- چای ساز
سرخ کن
غذاساز
 
دیگر ملزومات لیست وسایل جهیزیه آشپزخانه
 
پیش بند
حوله آشپزخانه
در باز کن
صافی چای
ظروف شیشه ای دردار برای نگهداری غذا در یخچال
سرویس ظروف ادویه
سرویس نگهداری حبوبات، خشکبار، قند و چای
سرویس پارچه ای آشپزخانه
سطل زباله آشپزخانه
فلاسک چای- شیشه آب
جای مایع ظرفشویی و پد ظرفشویی
جای حوله
 

منبع : shikotak.com
4.0 امتیاز از 26 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.