ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله گیشا در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر حسین امامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر ظفر مهدوی ایزدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران سجادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حکمت یزدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر بایندر تجدد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدابراهیم متینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پرویز امانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سمیع انصاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور بابایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : مینا دیس
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدامیر کمالی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر آرمان نوروزی راد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی ناصرشریف
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحسن علمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : گیشا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره تجزیه چی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا نیک خواه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود ثانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر امیررضا شرکا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر عذرا شیخ تاجیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالعظیم مجتهدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرسده میرسعیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : پردیسان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالرضا شهیمیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد نقشینه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک -
0 %
تعداد مراکز :112
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.