ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله کریم خان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن سرابی نوبخت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شبنم پیدا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رضا مدرس
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرزاد بهزادی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - روکش کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم جلالی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : حامی سلامت - شعبه ١
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ندا مستفیذی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فیروزه مصطفی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود محمودی روحانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما معتمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن یغمایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرزاد گودرزلو
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صفایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین شریفی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی آرااحمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عمادالدین کاظمی ویسری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدباقر فرحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین حیدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر شهلا حیدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه وکیلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر اصغر نجفی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر جلال حکمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر چنگیز قهرمانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.