ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله پاسداران در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر هوشیار حشمتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا اصفهانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پرستو حدیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نادره صدیقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان همایون
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید جوادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرناصر محسنی جم
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نعمتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : گروه پزشکی برسا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدعلی صفوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر خلیل القتات
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین خسروی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رشیدیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر امیر مابینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر کیانوش رفعت نژاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزین ذبیحیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کمال الدین بلاغی مبین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید طاهری انارکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : نارنجستان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجانه میرباقری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر لیلی مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی عمرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر داود هدایتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کمال بنی هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر لاله مصباح قدیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : بهشاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر هرمز بیات
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی صرافان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.