ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله ولیعصر در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجان حسین دوست
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : زهره (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر نازنین حاج ترخانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی فتح الهی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری همتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صالح
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نقوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد معقولیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : آیلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : میلاد قائم
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ساشا مساعد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - روکش کردن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : ولی عصر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر مسلم بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
تعداد مراکز :25
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.