ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله نیاوران در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : جمشیدیه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما سالم
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سامان ساعتچی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نقوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری همتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : محمد معزز
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر ساینا شیرازی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : آرمانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : آیلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر نفیسه نادری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر فرمان محمودی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دیباجی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید بهزادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما کوشا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجان حسین دوست
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : نارنجستان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهرخ مزدیسنا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمود حسینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید خمسه ای
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین علی آبادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی فتح الهی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی علافر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جراحی لثه -
0 %
تعداد مراکز :69
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.