ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله ملاصدرا در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر محمدرضا معنوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمودرضا فریدونی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید میرسیاقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا گزانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهرخ دبیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری فرساد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : بهسرام
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید رهنورد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر اکرم شیرازی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر مراد صدقیانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن منصوری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر گلی بشارت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر هایده نامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نوحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین اتابکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید عسگری زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون اصفهانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر سوسن مجیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر همایون نیک اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر فریده گرامی پناه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیل خاضعی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر منیره سادات تهرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ماریتا شکاریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : سیب
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : یزدان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین مزدیسنا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر انیسه السادات لاجوردی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : لبخند ١
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله مهدوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.