ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله ساعی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر امیربابک پاکزاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزانه فرخ نژاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهرخ بزرگ
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن صمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صدوقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد رضانیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر فدایی مهاجر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا مطلبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر بهجت بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرهمایون سرباز
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران مومنی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دارابی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سپیده فرید راد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ندا مستفیذی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فیروزه مصطفی زاده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود محمودی روحانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما معتمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن یغمایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرزاد گودرزلو
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزاد رمضان نیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صفایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین شریفی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی آرااحمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عمادالدین کاظمی ویسری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدباقر فرحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.