ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله جمهوری در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر محمدرضا دانشمندی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نورمندی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : احمد جعفری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر پوراندخت حقیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن سجادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ندا مستفیذی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود یاوری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرزاد گودرزلو
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : شایلین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری همتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : توحید مرکزی - وابسته به اداره کل آموزش وپرورش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله ایزدپناه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس هنردوست
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد عقیقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رخشان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : سلامت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدجواد زارع
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر یاسمین نورمحمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هادی ملک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرجان حسین دوست
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جمشید روزبهانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر میرمجید نبوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر بابک شاه اویسی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد تمدن فر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی فتح الهی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
تعداد مراکز :59
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.