ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله تهرانپارس غربی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر صدرا مقدم
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد خان مدرس
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهین کرانشه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر زهره نوری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حبیب علی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر جواد جمالی زاده زواره
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بهناز فیروزمند
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا قدیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر خسروپرویز نرسی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر نادر حامدی راد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر رامین هدایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس پورمحمد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر هرمز بیات
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرمان بازیار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی صرافان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منیره سادات تهرانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : رهبر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : محمد رسول اله
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صفایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : موسسه حامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نادر ابریشم کار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرزاد بهزادی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر مرضیه قراوسکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه جلیلی ذوالفقاری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : شرق (رسالت)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : شمس آباد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : هنگام
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : سرسبز
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان -
0 %
تعداد مراکز :50
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.