ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در شهر تهران

نام مرکز : دکتر زهرا معذوری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر سامان ساعتچی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دزاشیب شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا پاپلی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کامرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : دکتر فرشاد وکیل
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کردستان مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر داریوش فرشی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسین صدری منش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : محمدمهدی احمدی
دندان سازی تجربی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر حسن سرابی نوبخت
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کریم خان مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : بهراد (شبانه روزی)
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کارون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر فریدون باستانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر رویا مشیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر علی رشیدیان
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبداله جانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر علی بقایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مرکز ٦٠٠
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کلینیک دندانپزشکی رز سفید
خدمات دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر رضا طالبی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر نوید رسالتی
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود هرمزی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین طاهری
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر کیانی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر حسین شکر فروش
جراح و دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله کارون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید رهنورد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گیشا
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر دانیال مولایی
متخصص ارتودنسی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله جیحون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
دندانپزشک - متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر هایده نامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر لطیف عظیمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دکتر سودآور شمس زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر شادی مهزاد
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : دکتر حسین اویسی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا نادری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین لمینت اقساطی دندان در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین لمینت اقساطی دندان
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه2از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
مقاومت دوربین در برابر باراش باران و برف و آب از جمله ویژگی‌هایی بسیار مهم و اساسی یک دوربین مدار بسته است که در محیط خارج از ساختمان و در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌هایی که در فضاهای بیرون نصب می‌شوند به دلیل اینکه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند مسلما به میزان مقاومت بیشتری نیز در برابر این تغییرات نیازمند هستند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
مهارت هایی که شما باید در پایان هر دوره آموزش دوخت کسب کنید شامل انتخاب مدل مناسب با ویژگی های فرد ،اندازه گیری، الگو کشی و برش و دوخت است که در مورد هر کدام جداگانه صحبت خواهیم کرد.
برای بدست آوردن این مهارت ها شما با داشتن علاقه به طراحی و خلاقیت و با انتخاب یک متد آموزشی و گذراندن دوره آموزشی به طور حرفه ای مهارت دوخت و خیاطی را فرا میگیرید.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.