ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر فاطمه حسینیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدباقر فرحی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد دادگر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران مومنی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : ستارخان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشته شدیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرخ کلاهی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مژگان شاهسوارانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان همایون
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید سید قریشی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر امیربابک پاکزاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : صادقیه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر زهره فخرایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی بیرامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر نیما معینی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر اسداله ایزدپناه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نبی اله عادلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر ساشا مساعد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - روکش کردن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید رهنورد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرام محمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : مطب دکتر علی صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : تیمور جعفرپور اصل
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احسان یوسفیان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر بایندر تجدد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی بقایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جمیله احقری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.