ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله امام خمینی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دندانپزشکی دکتر فرامرز فرزانه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سینوس لیفت فک بالا - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بستن فاصله بین دندانی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لامینت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان ها - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - اصلاح فرم و شکل دندان ها - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - وینر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر الهه یگانه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : مطب دکتر علی صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : درمانگاه فروردین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : الغدیر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشته شدیدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی زمرد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هادی آقابابایی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر عادل صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر کمیل کلبادی نژاد
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : آذربایجان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر پیمان صابری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی کمیل
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس رنجبریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : ملت
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبداله جانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : اکبر فدوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا شجاع الدین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید فرقانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : جواد توتونچی شبستری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین شکر فروش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر لادن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی عبدالله جانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی -
0 %
نام مرکز : دکتر بدرالسادات مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی محبوبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : لابراتوار کاوه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود عباس علی پور
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا رهبر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر یاشیل احدی مقدم
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نسیما اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت -
0 %
تعداد مراکز :61
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.