ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله افسریه در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر فرهمندنیا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر رضا ریاض صدری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرمنصور منصوری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : مهدی کفایتی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر وحید نیک منش
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بهنام ملکی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : نادر فرهادی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کاظم صفوی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا جلیلی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن علی ارمغان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
تعداد مراکز :11
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.