ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لمینت اقساطی دندان در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر شهیار سردار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رهبری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید اخوین
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان نقیبی صابر
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر مونیکا ارفع
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هما خاتمی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز بهمند
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ویتالی آبویانس
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شراره معاونی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صائبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر احسان آقامیری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا شکیبی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر فخار
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهناز خالصی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : هامون
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جمیله احقری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هارطون آرتونف
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم اردکانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن دلجو
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر کوروش امیرکبیریان
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : صدرا شرق
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم میقانی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : پارسا
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آلفرد داودی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر بهادر عامری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : سهروردی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : منتظری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
نمایش تلفن و آدرس
لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل -
0 %
تعداد مراکز :72
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 لمینت اقساطی دندان
عموما ً تمامی خدمات زیبایی هزینه بسیار بالایی برای افراد دارند و به این ترتیب ممکن است بسیاری از افراد به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ی آن از انجام آنها منصرف شوند. از جمله این خدمات لمینت دندان می باشد. اما در حاضر برخی از کلینیک های دندانپزشکی خدمات خود را به صورت اقساطی ارائه می دهند و به این ترتیب افراد می توانند از خدمات دندانپزشکی اقساطی و لمینت اقساطی دندان بهرمند شوند.
لمینت دندان چیست؟
لمینت دندان در واقع روکش نازکی همرنگ دندان است، و جهت بهبود زیبایی لبخند استفاده می شود. وقتی قطعات کوچک لمینت روی دندان ها قرار می‌گیرند، باعث تغییر رنگ، شکل، اندازه یا طول دندان‌ها به وضعیت دلخواه فرد می شوند.  لمینت دندان  مقاومت دندان ها را افزایش می دهند و با پوشاندن عیوب دندان، ردیف دندانها را مرتب ، یکنواخت و زیبا نشان می دهند.
 
  لمینت دندان 
 
لمینت‌ها را از جنس پرسلن (چینی)، یا مواد کامپوزیت رزین می باشند. بعضی‌ از افراد روکش های لمینت پرسلن را از این نظر که در برابر لکه‌ها مقاوم‌ترند و ویژگی‌های بازتابش نور در آنها به دندان‌های طبیعی نزدیک‌تر است، ترجیح می دهند. شما باید درباره انتخاب مناسب‌ترین مواد روکش برای دندانهایتان با دندانپزشک زیبایی خود مشورت کنید.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از  لمینت اقساطی دندان  که در برخی از دندانپزشکی های زیبایی ارائه می شود، بهرمند شوید.

موارد کاربرد لمینت دندان
لمینت دندان معمولا برای مشکلات شبیه موارد ذیل، گزینه خوبی محسوب می شوند: 
-دندان هایی که به دلیل عصب‌کشی، مصرف داروها، دریافت بیش از حد فلوراید و دلایل دیگر دچار تغییر رنگ شده اند
-دندانهایی که در اثر ساییدگی تغییر کرده‌اند
-دندانهای ترک‌خورده یا شکسته
-دندانهای نامرتب و یا نامنظم
-دندانهای فاصله دار
موارد منع لمینت دندان
لمینت دندان برای افراد ذیل مناسب نبوده و توصیه نمی‌شود:
-افرادی که دندان‌های آنها به دلیل پوسیدگی یا بیماری لثه فعال ناسالم است
-افرادی که دندان های آنها به دلیل پوسیدگی، شکستگی و یا پر کردن های زیاد ضعیف شده است
-کسانی که روی سطح دندان خود مینای کافی ندارند
-افرادی که مشکل دندان قروچه دارند و دندان‌های خود را به هم می سایند. زیرا این عادت می تواند باعث ترک خوردن یا شکستن روکش ها شود.
 
مراحل لمینت دندان
در ابتدا برای لمینت باید برای مشاوره به  دندانپزشکی زیبایی  مراجعه نمایید و در صورتی که پس از آن مشخص شود که لمینت برای شما مناسب می باشد دندانپزشک می تواند آماده سازی لمینت را برای شما انجام دهد. 
جلسه مشاوره
در جلسه مشاوره ابتدا باید شما اهداف مد نظرتان را با دندانپزشک زیبایی در میان بگذارید. سپس با توجه به این اهداف، دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند تا مطمئن شود لمینت دندان برای شما مناسب است یا خیر. وی همچنین ممکن است برای بررسی دقیق‌تر، از دندان‌های با اشعه ایکس عکس بگیرد، یا با تهیه یک نمونه تصویربرداری زیبایی ، به شما نشان دهد که بعد از لمینت چه شکلی خواهید شد.  
تعیین قیمت برای انجام لمینت 
قیمت لمینت دندان مانند دیگر خدمات درمانی دیگر به عوامل مختلفی بستگی دارد.
تعداد دندان هایی که قصد دارید لمینت دندان اانجام دهید.
منطقه جغرافیای، هزینه خدمات درمانی ممکن است تحت تاثیر منطقه ای که در آن به دندانپزشک مراجعه می کنید بستگی داشته باشد.
تعرفه دندانپزشک
نوع موادی که استفاده می شود.
البته برخی از دندانپزشکان زیبایی مشکلی با پرداخت اقساطی ندارند بنابراین شما می توانید در این کلینیک ها از لمینت اقساطی دندان بهرمند شوید.
 
آماده سازی لمینت دندان
لمینت دندان روی دندان قرار می گیرد به همین دلیل ابتدا باید مقدار کمی از مینای سطح دندان تراشیده شود تا فضای کافی برای قرار دادن لمینت روی دندان ایجاد شود. مقدار مینایی که تراشیده می‌شود برابر با ضخامت روکش لمینت می باشد و تقریباً در بیشتر موارد بین سه دهم تا یک میلی متر است. بعد از تراشیدن مینا، دندانپزشک قالب یا مدلی از دندان شما ایجاد می کند و آن را به آزمایشگاه دندانپزشکی ارسال می‌کند تا لمینت سفارشی شما ساخته شود. معمولاً 2 تا 4 هفته زمان می برد تا روکش های لمینت دندان در آزمایشگاه ساخته شوند. در این فاصله دندانپزشک برای پوشاندن دندان‌های شما از روکش های موقت استفاده می کند.
قرار دادن لمینت روی دندان
دندانپزشک قبل از چسباندن دائمی لمینت با سیمان مخصوص، آن را روی دندان قرار می دهد تا تناسب و رنگ آن را چک کند. در صورت نیاز، آن را برش می دهد تا به اندازه مورد نظر برسد. رنگ روکش را می توان با سایه سیمان مورد استفاده تنظیم کرد. وی سپس دندان شما را تمیز کرده و کمی سطح دندان را زبر می‌کند تا اتصال قوی‌تری ایجاد شود.
بعد از آن سیمان مخصوص را، به روکش می‌زند و آن را روی دندان شما قرار می‌دهد. وقتی که روکش در جای درست خود قرار گرفت، وی نور درمانی خاصی به آن می‌تاباند تا مواد شیمیایی موجود در سیمان فعال شده، سفت شدن آن سریعتر انجام شود. سپس سیمان اضافی پاک شده، ردیف دندان‌ها بررسی و هرگونه تنظیمات لازم انجام می‌شود. نهایتا پس از 2 هفته مجددا برای بررسی وضعیت نهایی لمینت های قرار داده شده به  دندانپزشک  مراجعه کرده تا در صورت وجود ایرادهای احتمالی ، مشکلات برطرف گردد.
از آنجا که برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
4.6 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.