ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین لباس زنانه در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : پارت مودا
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک بانوان - بوتیک زنانه - تن پوش زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه - شلوار مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - پوشاک بانوان - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس بانوان - لباس ارزان قیمت زنانه - بوتیک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - بهترین لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - شلوار مجلسی زنانه - لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : پریماتو
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - خرید لباس زنانه - بوتیک زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - بهترین پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - کت و دامن زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک بانوان - فروش لباس بانوان -
0 %
نام مرکز : انجل
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش لباس بانوان - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - بوتیک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش لباس مجلسی زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک بانوان - تن پوش زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : برشکا
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - کت و شلوار زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروشگاه لباس زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : خاتون
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - بوتیک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - تن پوش زنانه - بهترین پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک بانوان - فروش پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک زنانه - بهترین لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : بانوی شهر
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - شلوار مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - پوشاک زنانه ارزان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - بوتیک زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - تن پوش زنانه - بهترین لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - پوشاک بانوان -
0 %
نام مرکز : مهربان
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : سرنا
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - پوشاک بانوان - خرید پوشاک زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تن پوش زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - بهترین لباس زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - فروش لباس مجلسی زنانه - کت و شلوار زنانه - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : آراکس
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - لباس ارزان قیمت زنانه - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - تن پوش زنانه - کت و دامن زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - بهترین لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - بوتیک زنانه -
0 %
نام مرکز : اسپادانا
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - تن پوش زنانه - خرید لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - بوتیک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک بانوان - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : آذر
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت
0 %
نام مرکز : کامران
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و دامن زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - پوشاک بانوان - خرید پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس بانوان - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - لباس مجلسی زنانه - تن پوش زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : جوانان
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - بوتیک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - تن پوش زنانه - خرید پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - کت و دامن زنانه -
0 %
نام مرکز : گلکسی
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش پوشاک بانوان - کت و دامن زنانه - خرید پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - بوتیک زنانه - لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - پوشاک بانوان - فروش لباس بانوان - فروشگاه لباس زنانه - تن پوش زنانه - فروش پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : سعید
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک زنانه ارزان - بهترین پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - کت و دامن زنانه - فروشگاه لباس زنانه - تن پوش زنانه - بهترین لباس زنانه - خرید لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - پوشاک بانوان - فروش پوشاک بانوان - فروش پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : هوشمند - شعبه 1
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید لباس زنانه - کت و دامن زنانه - بوتیک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - فروش پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - لباس مجلسی زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - کت و شلوار زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک بانوان - فروش لباس مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - بهترین پوشاک زنانه - پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : ستاره سهیل
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - بهترین پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - تن پوش زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه ارزان - لباس مجلسی زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - خرید لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه -
0 %
نام مرکز : عصر و شب
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و دامن زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - بوتیک زنانه - خرید لباس زنانه - فروشگاه لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - بهترین پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش لباس بانوان - شلوار مجلسی زنانه - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : آرمین
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس بانوان - شلوار مجلسی زنانه - تن پوش زنانه - فروشگاه لباس زنانه - بوتیک زنانه - کت و شلوار زنانه - پوشاک بانوان - کت و دامن زنانه - بهترین پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش پوشاک بانوان - لباس ارزان قیمت زنانه - خرید لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : جعفری
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : هالیدی
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش پوشاک بانوان - فروش پوشاک زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - خرید پوشاک زنانه - بوتیک زنانه - پوشاک زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروش لباس بانوان - کت و دامن زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - بهترین پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - پوشاک زنانه ارزان - تن پوش زنانه -
0 %
نام مرکز : خلیل حسینی
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و دامن زنانه - فروش لباس بانوان - لباس مجلسی زنانه - بوتیک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک بانوان - بهترین پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین لباس زنانه - تن پوش زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید پوشاک زنانه -
0 %
نام مرکز : نازکوپیان
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - بوتیک زنانه - فروش پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش پوشاک بانوان - خرید لباس زنانه - تن پوش زنانه - پوشاک بانوان - بهترین فروشگاه لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - بهترین لباس زنانه - پوشاک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - فروش لباس بانوان - فروشگاه لباس زنانه - بهترین پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : بست مدا - شعبه 1
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - بوتیک زنانه - فروش پوشاک بانوان - تن پوش زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - خرید لباس زنانه - بهترین لباس زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - پوشاک بانوان - بهترین پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - کت و شلوار زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - پوشاک زنانه - شلوار مجلسی زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید پوشاک زنانه - فروش پوشاک زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش لباس بانوان - کت و دامن زنانه -
0 %
نام مرکز : پرتو
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - کت و دامن زنانه - بهترین پوشاک زنانه - خرید پوشاک زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - فروش پوشاک بانوان - پوشاک زنانه ارزان - لباس ارزان قیمت زنانه - بوتیک زنانه - پوشاک بانوان - فروش پوشاک زنانه - تن پوش زنانه - بهترین لباس زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - کت و شلوار زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - لباس مجلسی زنانه - فروشگاه لباس زنانه - پوشاک زنانه - خرید لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه -
0 %
نام مرکز : رستم
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : برند
نمایش تلفن و آدرس
لباس زنانه - شلوار مجلسی زنانه - تن پوش زنانه - بهترین فروشگاه لباس زنانه - فروش لباس مجلسی زنانه - فروش پوشاک بانوان - بهترین پوشاک زنانه - پوشاک بانوان - پوشاک زنانه - کت و دامن زنانه - لباس ارزان قیمت زنانه - تولید و پخش پوشاک زنانه - لباس مجلسی زنانه - بوتیک زنانه - پوشاک زنانه ارزان - خرید لباس زنانه - بهترین لباس زنانه - خرید پوشاک زنانه - فروش لباس بانوان - کت و شلوار زنانه - فروشگاه لباس زنانه - فروش پوشاک زنانه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
نکاتی که هنگام خرید لباس باید رعایت کنیم
اگر بگوییم که لــــباس، تنها جنبه نمایان کردن شـخصیت آدم‌ها به شمار می‌رود و قضاوت‌های اولیه بر مبنای آن صورت می‌گیرد،اشتباه نکرده ایم.

لباسی که می‌پوشیم، می‌تواند طــــــرف مقابل ما را متوجه نقاط مثبت شخصیتمان کند. به علاوه، چنانچه لباس مناسبی به تن داشته باشیم، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم.

پس با کمـــــی دقت و وقت گذاشتن در زمان خرید آن میتوانیم باعث بهتر شدن برداشت دیگران از خودمان شویم

لباس می‌تواند برایتان آرامش روحی به همراه بیاورد و بازده کاریتان  را افزایش دهد به این شرط که

اولا: در آن احساس راحتی کنید

دوما: برازنده‌تان باشد.


برازنده بودن به این معناست که لباس باید با  حالت چهره،فرم بدن وشان وشخصیت شماهمخوانی داشته باشد.

پس در هنگام خرید به این نکات توجه بیشتری کنید

یک: لباسی که می‌خرید باید راحت باشد و ارزش پولی را که می‌پردازید، داشته باشد. به عبارت دیگر، باید کیفیت پارچه و دوخت آن طوری باشد که لباس مدت زمان معقولی عمر کند. پیش از خرید، به بافت و مرغوبیت پارچه لباس‌ توجه کنید. یکی از نشانه‌های پارچه خوب این است که هر دو روی آن از یک کیفیت واحد برخوردار است. هر چه بافت پارچه نرم‌ و در عین حال مقاوم باشد، ارزش آن هم بالاتر است.

دو: کسانی در انتخاب لباس موفق‌ترند که هنگام خرید، از شکل و فرم بدن، رنگ پوست و رنگ موی خود آگاهی کامل داشته باشند. باید بدانید که کدام رنگ و بافت با استیل صورت و بدن شما هماهنگی بیشتری دارد.

سه: اگر می‌خواهید لباسی که انتخاب می‌کنید، دوام زیادی داشته‌ باشد، دور لباس‌های چسبان و تنگ را خط بکشید. البته لباس نباید خیلی هم بزرگتر از سایز معمول شما باشد. به رنگ لباس هم دقت کنید که از نوع ثابت باشد تا مبادا با چند بار شستشو بی‌رنگ شود. پارچه لباس هم باید به گونه‌ای باشد که آب نرود و یا سریع چروک نشود.

چهار:توصیه می‌شود بیماران دیابتی از لباس‌هایی با جنس نرم و لطیف استفاده کنند. بهتر است در البسه این دسته از بیماران، از دکمه و قلاب کمتر استفاده شده باشد تا فشار حاصل از آن باعث آسیب‌ رساندن به پوست نشود. همچنین، کسانی که دچار حساسیت‌های پوستی هستند باید حتی‌الامکان از لباس‌های نخی و راحت استفاده کنند. لباس‌های تنگ و چسبان نیز حساسیت‌های پوستی را تشدید می‌کند.

پنج: برای انتخاب لباس‌های معمول روزانه‌تان این موضوع را در نظر داشته‌ باشید که این لباسها، لباسهای رسمی و جدی نیستند. پس، تنها فاکتور مهمی که باید از آن برخوردار باشند، <راحتی> است چون شما قرار است بیشتر روز خود را در این لباس‌ها سپری ‌کنید. معمولا لباس‌های روزانه، در زیرمجموعه لباس‌های اسپرت و غیررسمی قرار می‌گیرند. چون این لباس‌ها مدت زمان زیادی با پوست بدن تماس دارند، بهتر است از یک جنس لطیف تهیه شده باشند. به طور کلی، بهتر است رنگ لباس‌های روز از طیف روشن باشد. درست برعکس لباس‌های عصر و شب که رسمی به حساب می‌آیند و باید ترجیحا به رنگ مشکی یا در طیف رنگ‌های تیره باشد.

شش: لباس‌ها علاوه بر اینکه پوششی زیبا و ضروری به حساب می‌آیند، خاصیت استتار و اصلاح‌کنندگی هم دارند. به این معنی که با دقت در انتخاب لباس و در نظر گرفتن حالت بدن و نقاط ضعف آن، می‌توانیم به داشتن یک اندام ایده‌آل نسبی نزدیک شویم و خودمان را کمی چاق‌تر و یا لاغرتر از آنچه که هستیم، نشان دهیم.

هفت:اگراندامی بلندتر و باریک‌تر از حد متعارف دارید و می‌خواهید لاغری‌تان کمی محو شود، از لباس‌هایی استفاده کنید که چسبان نیستند و به صورت آزاد روی بدنتان حرکت می‌کنند. بهتر است جنس لباس‌تان نیز، پنبه‌ای یا نخی و بافت آن ریز ‌باشد.

هشت: اگر قدی بلند و اندامی درشت دارید، از لباس‌های تک رنگ و ترجیحا به رنگ تیره استفاده کنید تا شما را لاغر‌تر نشان دهد. کت‌ها و ژاکت‌های بلند، آنهایی که تا روی ران قرار می‌گیرند، برای چنین اندامی مناسب‌تر است. این خانم‌ها باید از مانتوهایی استفاده کنند که تا زیر زانو باشد. اگر می‌خواهید لباسی طرح‌دار انتخاب کنید، بهتر است طرح‌های ریز را انتخاب کنید. از پوشیدن لباس‌های تنگ اجتناب کنید.

نه:اگر کوتاه قد و لاغر هستید، بهتر است محور انتخاب لباس‌های خود را بر مبنای یک رنگ روشن و یا ترکیبی از چند رنگ روشن نزدیک به هم، قرار دهید. پارچه‌هایی که دارای طرح‌های عمودی هستند، می‌توانند گزینه‌های خوبی برای بلندتر کردن قد شما باشند.

ده: هنگام خرید کت و کاپشن، به بلندی آستین‌های آن دقت کنید که دقیقا تا روی استخوان مچ دستتان باشد، نه بلندتر و نه کوتاه‌تر. در غیر این صورت، از خرید آن چشم‌پوشی کنید حتی اگر بقیه قسمت‌های آن دقیقا به اندازه و برازنده هیکل‌تان باشد.
منبع:
www.rkb.blogsky.com
4.5 امتیاز از 19 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.