ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالی شویی در شهر تهران

نام مرکز : ماهریس - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله دامپزشکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : قالیشویی آراز
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : کلین سرویس البرز
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله بلوار ارتش شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : نارمک
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله فرجام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ادیب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فرهی
قالیشویی – خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : صدف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : تاژ
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : قالیشویی ابر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - قالیشویی - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله سلیمانی تیموری غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : گلستان
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله سبلان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : فرهنگ
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین با ضمانت کتبی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - قالیشویی آنلاین - لکه برداری فرش - قالیشویی مطمئن - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله بنی هاشم شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی برتر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - قالیشویی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله بریانک غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : میثاق
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - مرمت فرش - لکه گیری فرش - قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله دهکده المپیک غرب تهران منطقه 22
0 %
نام مرکز : پایتخت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله فرمانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : رفیعی (میلاد)
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پاک سالار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله گلها مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گلستان غرب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - شستشو فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نایین گل ابریشم
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : فارسی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : احسان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله خاوران جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : نیک مهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - شستشو قالی - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شمیران نو شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی ابتکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله جیحون غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : واحد
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - مرمت فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله نواب غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : امید جهان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله اندرزگو شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : صدف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : داریوش
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : امید نارمک
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله اندرزگو شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : یاسین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله تهران نو شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایران وحدت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - مرمت فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : الوند
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - مرمت فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : خان زاده
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالی شویی - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالی شویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالی شویی
تهران - محدوده محله اشرفی اصفهانی غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.