ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله نازی آباد در شهر تهران

نام مرکز : قالیشویی آریا
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : گل
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : زرین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : اسکار
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : عباس آباد
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش -
0 %
نام مرکز : شریعت اوغلی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : غرب - شعبه مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : عقیق
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : داریوش
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : ایرانمهر
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : آپادانا - شعبه غرب تهران
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قصر طلایی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
تعداد مراکز :13
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.