ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مدنی در شهر تهران

نام مرکز : قدس
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : باختر
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی - دفتر مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : جاوید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : جوان جام
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : شرکت کوراغلی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : اسدالهی شبستری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : قصر
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش -
0 %
تعداد مراکز :14
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.