ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران

نام مرکز : قالیشویی آنلاین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف عضو اتحادیه ارزان - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی مجاز - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی ارمغان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایساتیس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : فرهی
قالیشویی – خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : گلستان
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سبلان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین با ضمانت کتبی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - قیمت قالیشویی ارزان - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش آنلاین - لکه برداری فرش مطمئن - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله بنی هاشم شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : فارسی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : اسکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی الماس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : محراب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی احسان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : رشید تهرانپارس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : شریعت تهران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قدس
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مدنی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : امید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نایین اصل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : امیدان - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی استادکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی اکسیر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ساوین
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی امیرآباد متخصص شما
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نارمک اصل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله مجیدیه در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
تعداد مراکز :26
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
ورزش هوازی که به آن کاردیو یا ایروبیک هم گفته می شود ، ورزش هایی هستند که در آن خون اکسیژن‌دار توسط قلب پمپاژ شده تا اکسیژن به تمام عضلات در حال فعالیت برسد. ورزش هوازی موجب افزایش ضربان قلب و افزایش میزان تنفس برای مدت نسبتا طولانی می‌شود. در واقع ورزش هایی که موجب افزایش جریان خون و بالا بردن سرعت گردش خون در بدنمی شود ورزش های هوازی نامیده می شوند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.