ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله عباس آباد در شهر تهران

نام مرکز : نرمینه - شعبه بازار
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : نرمینه - شعبه شهر ری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایران وحدت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی برف
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : امیدان - شعبه مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : فرش قرمز
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : پاک مهر
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : پیشتاز
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی - شعبه یوسف آباد
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : همت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش -
0 %
نام مرکز : شهاب - شعبه فاطمی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
تعداد مراکز :13
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.