ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران

نام مرکز : صدف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی ارزان قیمت - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : همت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : حیدریان
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : پارس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : صداقت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : آبشار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : شربت اوغلی کیش
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : فرهی
قالیشویی – خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نرمینه - شعبه شهر ری
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : غرب - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : آذین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله شهر ری در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
تعداد مراکز :11
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
تی آر ایکس در حال حاضر جزو بخش های جدا نشدنی و ذاتی هر باشگاه بدنسازی است که بصورت فانکشنال و عملکرد محور مانند ( یوگا ، پیلاتس ، سی ایکس ، تکواندو ، ژیمناستیک ، جودو ، کوهنودی ، صخره نوردی ، دره نوردی ، اسکای جامپ ، گلف ، تنیس ، زومبا و کلیه ورزشها ) شده است.
یکی از خدمات زیبایی که در حال حاضر در سالن های زیبایی بسیار پرطرفدار و محبوب است کاشت ناخن می باشد. کاشت ناخن چیست؟ مزایا و معاین آن چیست، چه مزایایی دارد؟ بیشتر خانم ها مایل هستند که ناخن های زیبایی داشته باشند بعضی از افراد به علت حالت نامناسب ناخن ها ناچار به کاشت ناخن هستند. اگر قصد دارید کاشت ناخن را انجام دهید بهتر است مقاله زیر را از دست ندهید.