ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران

نام مرکز : داریوش
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : غرب - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : ایرانمهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله گلها مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجائی غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : شریعت اوغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجائی غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : اسکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : آپادانا - شعبه غرب تهران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله راه آهن جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : عقیق
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : قالیشویی آریا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : قصر طلایی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله راه آهن جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : زرین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : عباس آباد
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله رجایی در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
تعداد مراکز :13
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
لیفت و لمینت مژه و ابرو این روزها یکی از خدمات زیبایی جدید سالن‌های زیبایی می‌باشد. لیفت و لمینت مژه و ابرو باعث بالا رفتن، تقویت، پرپشتی می‌شود، اگر می‌خواهید مژه و ابروهای شما بالا و به صورت هاشوری مانند ستاره‌های سینما به نظر برسد ما لیفت و لمینت را به شما پیشنهاد می‌دهیم؛
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.