ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله حکیمیه در شهر تهران

نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی اریکه
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی همشهری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : شهاب رسالت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش -
0 %
نام مرکز : پایتخت - فرجام
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی -
0 %
نام مرکز : قالیشوئی بازرگان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : ستاره
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی بهارستان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : رسالت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : ساوین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : تهران ترنج
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نگین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : قالیشویی نوید باران
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نارمک
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : شریعت تهران
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نوید باران
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشو قالی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین با ضمانت کتبی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - قیمت قالیشویی ارزان - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش آنلاین - لکه برداری فرش مطمئن - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل -
0 %
نام مرکز : قالیشویی امیرآباد متخصص شما
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش -
0 %
نام مرکز : گل سرخ - شعبه ١
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ارزان قیمت - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : ارغوان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : دنیا
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : بهارستان
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی ارزان قیمت - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : نوین - شعبه پاسداران
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : مدرن
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : نیک مهر
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : قالیشویی اختیاریه
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : گل ابریشم - شعبه الهیه
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
تعداد مراکز :32
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .