ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران

نام مرکز : قالیشویی ایران وحدت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوین
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قالیشویی برف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : صدف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : رفیعی (میلاد)
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پاک سالار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : خان زاده
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله اشرفی اصفهانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پاک مهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پونک غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : صمیم - شعبه 2
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : ندای اکباتان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش ارزان قیمت - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نامین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شیر اوغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : تهران
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آریاشهر غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شیوا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : پدیده
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : صدر شمیران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشو قالی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرزیبا غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوین - مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آریاشهر غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوین -مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله اتوبان محمد علی جناح غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : چله ابریشم
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله جنت آباد در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :22
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

انواع ورزش های رزمی برای بانوان ضروری است. همه خانم ها باید به خوبی آموزش ببینند تا بتوانند از خود در برابر مزاحمت ها محافظت کنند. جرم و جنایت علیه بانوان در سال های اخیر زیاد شده است. بنابراین بانوان باید از نظر فیزیکی و ذهنی قوی باشند. زیرا اثرات ناشی از این خشونت ها تا مدت ها بر زندگی آن ها اثر می گذارد.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
یکی از خدمات زیبایی که در حال حاضر در سالن های زیبایی بسیار پرطرفدار و محبوب است کاشت ناخن می باشد. کاشت ناخن چیست؟ مزایا و معاین آن چیست، چه مزایایی دارد؟ بیشتر خانم ها مایل هستند که ناخن های زیبایی داشته باشند بعضی از افراد به علت حالت نامناسب ناخن ها ناچار به کاشت ناخن هستند. اگر قصد دارید کاشت ناخن را انجام دهید بهتر است مقاله زیر را از دست ندهید.