ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران

نام مرکز : فرهی
قالیشویی – خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : فارسی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : اسکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی الماس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : محراب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی احسان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : رشید تهرانپارس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : امید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین اصل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : امیدان - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی استادکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی اکسیر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نارمک اصل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : گلستان
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سبلان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین با ضمانت کتبی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - قیمت قالیشویی ارزان - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش آنلاین - لکه برداری فرش مطمئن - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله بنی هاشم شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شریعت تهران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قدس
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مدنی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف عضو اتحادیه ارزان - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی مجاز - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی ارمغان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ساوین
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی امیرآباد متخصص شما
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایساتیس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در محدوده محله تهرانپارس در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
تعداد مراکز :26
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.