ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در شهر تهران

نام مرکز : باختر
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مدنی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : شیر اوغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آیت الله کاشانی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قالیشویی آذربایجان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : آذین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : رشید تهرانپارس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ایرانیان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : پیروزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله نیروی هوایی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : قالیشویی اردلان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سلیمانی تیموری غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : شریعت تهران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ارزان قیمت - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شمالی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : امید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله لویزان شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تهران
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قصر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : نایین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : قالیشویی اختیاریه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله لویزان شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله آریاشهر غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : شیوا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - رفوگری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پیروزی شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : آپادانا - شعبه غرب تهران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله راه آهن جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : فرشینه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شرکت کوراغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : پرنیان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : تهران ترنج
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قاصدک
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه برداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ستاره
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - شستشو قالی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شهاب رسالت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آرسان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ایرانمهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : عقیق
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : قدس
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مدنی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مهرادیب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف عضو اتحادیه ارزان - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی مجاز - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : رضوان مهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه4از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
براساس قوانین جدید، یاد گیری مهارت رانندگی و اخذ گواهینامه، ظرف چهار سوت امکان پذیر است. کافی است مدارک لازم را آماده کنید و به آموزشگاهی در نزدیکی منزل یا محل کار مراجعه کنید و با پشت سر گذاشتنِ یک برنامه آموزشیِ ویژه، برای شرکت در آزمون آیین نامه و امتحان عملی اقدام کنید.
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.