ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین قالیشویی در شهر تهران

نام مرکز : گل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجائی غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : شربت اوغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله زمزم جنوب تهران منطقه 17
0 %
نام مرکز : همت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : بانو - شعبه مرکزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بانو - شعبه ستارخان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گل بانو
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله هفده شهریور غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : قالیشویی اریکه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله حکیمیه شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پاک مهر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله پونک غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : فرش قرمز
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله وزرا مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : معین ابریشم
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قالیشویی آتا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : حیدریان
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : نوین
قالیشویی - خشکشویی مبل و موکت
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جردن
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : عزیزی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشو فرش ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله اتوبان آزادگان غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : نرمینه - شعبه شهر ری
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : نیاوران
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - رفوگری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله دارآباد شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : صداقت
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : شریعت اوغلی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله رجائی غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : ماژیک
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله توحید مرکز تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قالیشویی برف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سیدخندان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی ارزان قیمت - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شریعتی شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بهرامی
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : قالیشویی بنفشه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله امام خمینی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : کارخانه قالیشویی زعفرانیه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی - دفتر مرکزی
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : المپیک
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اسکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : آبشار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش ارزان قیمت - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - ارزان ترین قالیشویی - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : قالیشویی الماس
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو قالی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف ارزان قیمت - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : شهاب - شعبه فاطمی
قالیشویی - رفوگری
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : شربت اوغلی کیش
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لیست بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین قالیشویی در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین قالیشویی
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه2از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
یکی از خدمات زیبایی که در حال حاضر در سالن های زیبایی بسیار پرطرفدار و محبوب است کاشت ناخن می باشد. کاشت ناخن چیست؟ مزایا و معاین آن چیست، چه مزایایی دارد؟ بیشتر خانم ها مایل هستند که ناخن های زیبایی داشته باشند بعضی از افراد به علت حالت نامناسب ناخن ها ناچار به کاشت ناخن هستند. اگر قصد دارید کاشت ناخن را انجام دهید بهتر است مقاله زیر را از دست ندهید.
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.