ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین عکاسی و فیلمبرداری در شهر تهران

نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه بارداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - عکاسی پرسنلی -
0 %
نام مرکز : میثاق
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرتره - عکاسی مدلینگ - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی کودک -
0 %
نام مرکز : آتیک
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ - عکاسی پرتره - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه بارداری -
0 %
نام مرکز : صبا
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی پرسنلی - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و تصویر برداری -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه نوزاد - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه بارداری - آتلیه کودک - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی کودک -
0 %
نام مرکز : اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه کودک - آتلیه اسپرت - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه بارداری -
0 %
نام مرکز : خشایار
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه اسپرت - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه نوزاد - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری -
0 %
نام مرکز : بهاران
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه کودک - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی -
0 %
نام مرکز : بهرنگ
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی پرسنلی - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی عروس - عکاسی پرتره - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی کودک -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی کودک - عکاسی پرتره -
0 %
نام مرکز : هما
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی کودک - عکاسی پرسنلی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری -
0 %
نام مرکز : آراز
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه نوزاد - آتلیه بارداری - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی عروس - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی حرفه ای -
0 %
نام مرکز : استودیو رزا
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی کودک - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه کودک - آتلیه نوزاد -
0 %
نام مرکز : یادواره
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی پرسنلی - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی حرفه ای -
0 %
نام مرکز : شایان
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی کودک - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه اسپرت - عکاسی پرتره - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس -
0 %
نام مرکز : فرتور
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه بارداری - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی پرسنلی - عکاسی پرتره -
0 %
نام مرکز : ارمغان
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه اسپرت - عکاسی پرسنلی - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و تصویربرداری -
0 %
نام مرکز : استودیو شات
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی کودک - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی عروس - عکاسی پرسنلی - آتلیه کودک -
0 %
نام مرکز : آتلیه سه رنگ
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی - آتلیه کودک - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی مدلینگ - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی کودک -
0 %
نام مرکز : زنگوله
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی خانوادگی - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه نوزاد - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه بارداری - آتلیه اسپرت -
0 %
نام مرکز : پام
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی عروس - عکاسی پرتره - عکاسی مدلینگ - آتلیه نوزاد - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - عکاسی پرسنلی -
0 %
نام مرکز : آسفید
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی عروس - آتلیه عکاسی حرفه ای - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه اسپرت - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه بارداری - آتلیه نوزاد - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه کودک - آتلیه عکاسی کودک -
0 %
نام مرکز : پوریا
نمایش تلفن و آدرس
عکاسی و فیلمبرداری - آتلیه عکاسی و تصویر برداری - آتلیه عکاسی خانوادگی - آتلیه عکاسی حرفه ای - آتلیه عکاسی و فیلمبرداری - عکاسی پرتره - آتلیه عکاسی - آتلیه بارداری - آتلیه عکاسی عروس و داماد - آتلیه عکاسی و تصویربرداری - عکاسی پرسنلی - آتلیه عکاسی کودک - آتلیه نوزاد - آتلیه اسپرت - آتلیه کودک - عکاسی مدلینگ - آتلیه عکاسی عروس -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
راهنمای انتخاب آتلیه عکاسی عروسی
 
 
 
انتخاب آتلیه خیلی به روحیات و سلیقه ی شما که چه سبکی را می پسندید بستگی دارد. این کار خیلی زمان بر است چون شما باید تک تک آتلیه های عکاسی عروس را بروید و کارشان را از نزدیک ببینید. ولی خوب با توجه به مسافت ها چنین چیزی شدنی نیست ، بنابراین میتوانید انتخاب های اصلی خود را از نزدیک ببینید و نمونه کار بقیه را در اینترنت جستجو کنید. حواستان باشد انتخاب آتلیه عکاسی عروسی تقریبا چهار ماه قبل از زمان مراسم عروسی باید انجام شود.


قیمت و هزینه آتلیه عکاسی عروسی چقدر است؟
یکی از بخش‌های مهم و البته دوست داشتنی و هزینه‌بر مراسم ازدواج، ثبت تصویری این واقعه شیرین است. در منوی‌های معرفی شده از طرف آتلیه‌ها و مراکز عکاسی البته مجاز، پایه قیمتی که برای منوهای مختلف ارائه میدهند متفاوت است. طبق برآورد ما حداقل 1 میلیون تومان است و هیچ حداکثری ندارد. هزینه ی آتلیه عکاسی عروسی هم قسمتیش برمی گردد به درخواست های شما و یک قسمتیش هم کیفیت کارشان و خروجی ای که میدهد. برای انتخابآتلیه عکاسی عروسی اول از همه باید یک بودجه ای برایش در نظر بگیرید .سپس یک لیست بنویسید از چیزهایی که از آتلیه تان انتظار دارید مثل فرمالیته ، کرین ، کلیپ هم زمان یا ... همه ی اینا سلیقه ای است و اول از همه به بودجتان و بعد به انتظارتان از فیلم عروسی و عکسی که بریتان یادگاری می ماند بستگی دارد.
 
 

میتوانید یک لیستی از آتلیه های عروسی با شماره هایشان درست کنید ، به تک تک آنها زنگ بزنید و انتظارات و درخواست های خود را بازگو کنید و آنها هم یک حدود قیمتی به شما میدهند ، اگر قیمتشان از بودجه ای که شما در نظر گرفته اید خیلی بیش تر بود که خوب حذف شان کنید. ولی اگر به بودجه شما نزدیک بود ، برای دیدن نمونه کارهایشان حضوری مراجعه کنید. یادتان باشد که اگر از یک آتلیه ای خیلی خوشتان آمد و هزینه ش از بودجه تان خیلی بیش تر نبود میتوانید صحبت کنید و شاید بتوانید از آنها تخفیف بگیرید و یا پرداخت هایتان را قسط بندی کنید ، پس اگر هزینه ی کارشان یک مقداری از بودجه ی شما کمتر یا بیش تر بود از لیستتان حذفش نکنید و حضوری مراجعه کنید.

نکته : از آن جایی که احتمالا تجربه ی اولتان است  که همچین عکس و کیلیپی می خواهید بگیرید ، مهم ترین کار این است که قبل از روز عکاسی وقت بگزارید و تمام ژست هایی که دوست دارید داشته باشید را سرچ کنید، عکس های مورد علاقه خودتان را در گوشی سیو کنید و به عکاستان نشان دهید تا آن ژست ها را از شما عکس بگیرد. برای کلیپ هم از آتلیه عروسی تان بخواهید که برایتا توضیح بدهد چگونه کلیپی می خواهد بگیرد و از شما چه کارهایی میخواهد که در فیلم انجام دهید تا برای آن روز آمادگی ذهنی داشته باشید.  این کار خیلی مهم است ، چون اگر آماده نباشید یکی دو ساعت طول می کشد تا به روند فیلم برداری عادت کنید و همین باعث میشود زمان را از دست دهید. اگر تمام کارهایی که گفته شد را با دقت و حوصله انجام بدهید شک نکنید که نتیجه ی کار فوق العاده میشود.
 
 
 
نکاتی که برای انتخاب آتلیه عکاسی عروسی باید دقت کنید:

اندازه روتوش عکس ها :
به این نکته توجه کنید که وقتی نمونه کار کاسی عروس را میبینید عکس ها زیاد فتوشاپ و روتوش نداشته باشند چون عکس ها از حالت طبیعی خارج میشوند و جلوه مصنوعی و غیر واقعی میگیرند که این اصلا جالب نیست. علاوه‌بر این سعی کنید مکان عکاسی نزدیک محل جشن یا آرایشگاه باشد تا وقت کمتری را در مسیر رفت‌وآمد از دست بدهید. 

قرارداد عکاسی عروس :
در بستن قرارداد با آتلیه عروسی تان سعی کنید تمام جزییاتی که میخواهید را در قرارداد ذکر کنید. از زمان حضور عکاس و فیلمبردار در محل برگزای جشن عروسی گرفته تا مبالغ اضافه کاری، تحویل دادنی های اصلی، مراحل فیلم برداری و خلاصه هر آنچه که در صحبت های شفاهی مطرح می شود 

مواظب بدقولی باشید 
بعضی از آتلیه‌ها عکس بزرگ عروس و داماد را به‌عنوان هدیه شب عروسی به آن‌ها می‌دهند. حتما موقع قرارداد از آتلیه بپرسید دقیقا چه خدماتی به شما ارائه می دهد و چه تخفیفات و هدایایی برای شما در نظر گرفته است؟ 
حتما قبل از قرارداد بستن بپرسید هزینه چاپ عکس یا درست کردن آلبوم روی هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید اعمال می‌شود یا نه. بعضی از آتلیه‌ها فایل عکس‌های گرفته شده را به شما نمی‌دهند تا صرفا عکس چاپ شده را از خودشان بخرید و عکس را خیلی گران‌تر با شما حساب می‌کنند. تا جایی که ممکن است با آن‌ها قرارداد نبندید. تاریخ تحویل آلبوم و چگونگی آن را هم حتما با آتلیه چک کنید. 

امنیت عکس‌ های عروس داماد :
از امنیت عکس های عروسی خود مطمن شوید. هم از آن جهت که کارشان و چگونگی تحویل آن را دیده‌اید و مطمئن هستید، هم از آن جهت که امنیت عکس‌های شما تامین شود. در مورد امنیت عکس‌ها حتما با مسئول آتلیه صحبت کنید. 
 
سوالاتی که از عکاس عروسی(آتلیه)، هنگام اخذ قرارداد پرسیده میشود:

1- سبک عکاسی عروسی .البته دیدن نمونه کارهای عکاس به جواب این سوال کمک میکند.
۲- چه تعداد مراسمی را در همان روز مورد نظر شما عکاسی میکنند؟! معمولا پاسخ این سوال این هست که در تمام آن روز را برای شما وقت میگزارند ، اما پرسیدنش به شما، اطمینان خاطر میدهد.
3- نور مجموعه بر عهده‌ی تشریفات، گروه موسیقی و یا خود آتلیه‌ است؟! این نکته برای فیلم برداری بسیار مهم هست
۴- در رابطه با عکاسی قبل و بعد مراسم (در صورت نیاز) و عکاسی حین مجلس حتما شرایطشان را بپرسید. این شرایط: 
تعداد دوربین، تعداد نفرات (جهت پذیرایی) ، تعداد شات عکس‌ها، ساعت کار (در بعضی موارد کادر تا ساعت۱۲شب حضور دارند که وابسته به شرایط شما، ممکن هست مناسب نباشد!) و پرزنت نهایی که شامل آلبوم و... هست، را شامل میشود!
۵- نوع ادیت عکس‌ها . توجه به روتوش و انتخاب رنگ و فیلتر مناسب

درنظر داشته باشید که بعضی آتلیه عکاسی های عروسی بعضی مخارج دیگری را هم بعد از قرارداد باید پرداخت کنید! حتما در اینباره با آتلیه عروسی تان صحبت کنید و موارد قرارداد را بصورت کامل مطالعه فرمایید.
 

منبع :rangol.ir
4.4 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.