ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین سمساری در محدوده محله نیاوران در شهر تهران

نام مرکز : سمساری ایران
نمایش تلفن و آدرس
تلفن : 22244290 - 09122725127
خرید و فروش انواع یخچال فریزر ، اجاق گاز ،انواع کولر های آبی ، گازی و اسپیلت ، انواع تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری ، فرش دستبافت و ماشینی ، ظرف و ظروف ، لوازم انباری ، کتاب ، اجناس قدیمی ، آنتیک و...
0 %

نام مرکز : فردوس
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - بهترین سمساری تهران - مغازه سمساری - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل عتیقه - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار لوازم چوبی - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - کالای مستعمل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی آنلاین - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : فتاحی
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده آنلاین - خرید و فروش لوازم مستعمل - مغازه سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - امانت فروشی - فروش لوازم عتیقه - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : تماشا
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - مغازه سمساری - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم عتیقه آنلاین - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - کهنه فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - کهنه فروشی - کالای مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل کهنه - فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه آنلاین - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی -
0 %
نام مرکز : یوسف
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - بهترین سمساری تهران - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - امانت فروشی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه آنلاین - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل کهنه - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : اپالین رز
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - مغازه سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خریدار لوازم چوبی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه آنلاین - امانت فروشی - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش وسایل عتیقه - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : سلوکی
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم دست دوم - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خریدار لوازم چوبی - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم خانگی دست دوم آنلاین - کالای مستعمل - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : قربان علی خسروی
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - کالای مستعمل - امانت فروشی - بهترین سمساری تهران آنلاین - خرید لوازم قدیمی - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم -
0 %
نام مرکز : صفری
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید لوازم قدیمی - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کالای مستعمل - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - امانت فروشی آنلاین - کهنه فروشی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : بشیر
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش لوازم عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم آنلاین - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل -
0 %
نام مرکز : سمساری خوشقدم
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - فروش لوازم کارکرده - خریدار لباسشویی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار کلیه لوازم منزل - بهترین سمساری تهران آنلاین - خریدار یخچال - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خریدار ساید بای ساید - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی - خریدار لوازم اداری - خرید و فروش وسایل آنتیک - کهنه فروشی - کالای مستعمل - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : سمساری پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش وسایل عتیقه - مغازه سمساری - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم مستعمل - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل آنلاین - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خریدار لوازم آزمایشگاهی - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : سمساری
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم دست دوم آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - کهنه فروشی - بهترین سمساری تهران - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه -
0 %
نام مرکز : سمساری تهران افشار
نمایش تلفن و آدرس
سمساری - بهترین خریدار یخچال آنلاین - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین خریدار فرش دستبافت - فروش لوازم عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش وسایل عتیقه - امانت فروشی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار ظروف قدیمی - خریدار لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خریدار مبل استیل - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - بهترین خریدار لوستر و لوازم تزیینی - خرید و فروش لوازم منزل قدیمی -
0 %
تعداد مراکز :15
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
سمساری
 

سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

سمساری محلی است که در آن کالاهای دست دوم خرید و فروش می شوند. اکثر مردم حداقل یک بارتجربه مراجعه به این محل و خرید و فروش کالا را از سمسار داشته اند. هنگامی که نیاز است کالایی با قیمت مناسب خریداری کنند و یا زمانی که نیاز باشد وسایل منزل و اداره را تعویض کنند اولین محلی که به ذهنشان می رسد سمساری است. سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها  را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

خریدار لوازم منزل

سمساری ها خریدار لوازم منزل  هستند  است که برای خرید و فروش لوازم منزل یا محل کارتان به راحتی به کمکتان می آید.معمولا سمساری ها از کارشناسان حرفه ای و جنس شناس تشکیل می شوند تا اجناس را بشناسند  و بتوانند قیمت آن ها را تشخیص دهند.

شما می توانید تمامی لوازم منزل خود را در این سمساری ها بفروش برسانید. سمساری ها معمولا یکجا لوازم منزل شما را خریداری می کنند و آنها را به خریداران دیگر می فروشند. همچنین شما می توانید لوازم قدیمی زیادی از این سمساری ها خریداری نمایید و یا آن لوازم را به آنها بفروشید. آنها ارزش این لوازم را می دانند و به قیمت مناسب آنها را خریداری می کنند.

شما می توانید لوازم منزل,فرش,لوازم برقی منزل,لوازم دکوری منزل,مبلمان و انواع ظروف خود را به این سمساری ها بفروش برسانید.

گسترش استفاده از تکنولوژی باعث شده تمامی کسب و کارها از حالت سنتی خارج شوند و کاملا به شکل مدرن و حضور در فضای اینترنت بفروش برسند.

امانت سرا

نام دیگر سمساری امانت سرا می باشد. در امانت سرا همانگونه که از اسمش پیداس شما می توانید  لوازم منزل سالم خود را به امانت بگذارید تا آنها برای شما بفروش برسانند. امانت سراها محل ممطمئنی هستند که شما به راحتی می توانید به آنها اعتماد کنید. و لوازم خود در اختیار آنها قرار دهید تا بفروش برسانند.

منبع : www.aftabiran.ir
3.8 امتیاز از 12 رأی
جدیدترین مقالات
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.