ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندان پزشکی اقساطی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر بتول کریمی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : هامون
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : رعدالغدیر - ویژه معلولین
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین امامی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : توسن
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : مادر
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - جراحی لثه - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نسیما اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر رودابه طالبی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهریار اسلامی تبار
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن فقیهی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید شریفی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا نیک خواه
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا گزانی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید آلانی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر غلامرضا رهبر
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر هومن عشقی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر آذرهوشنگ
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نرجس امیری طهرانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر دلبر پوربهرامی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم آیتی
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : مهرگان (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندان پزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.