ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : افق مرزدارن
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صدیقی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندانی اقساطی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکیی زیبایی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثهی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر سام طالبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی اقساطیی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر فرشته گلچین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت دندانی زیبایی خوبی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی زیبایی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر دانش
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر شیوا قره چلو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندانی زیباییی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکیی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر نغمه نقیبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکیی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهکامه چگینی
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقلی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندانی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم آیتی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثهی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرزداران
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکییی زیبایی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندانی اقساطی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ارکیده
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر هما ازغندی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندانی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان زیبایی خوبی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر وحید رضایی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکیی زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکیی اقساطی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر صفار شاهرودی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندانی زیبایی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندانی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نگین مرزداران
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندانی اقساطی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندانی زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر نرجس امیری طهرانی زاده
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکیی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندانی زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر شیرین طاهری
دندانپزشک - متخصص کودکان (اطفال)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقلی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیتی زیبایی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشکی اقساطی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر هیلا کلانتری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقلی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندانی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان زیبایی خوبی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر سیمین ملکوتی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - کاشت دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - کشیدن دندانی - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر احسان یوسفیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکیی اقساطی - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جرمگیری دندان خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثهی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتیی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالعظیم مجتهدی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت سرامیکیی زیبایی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندانی - دکتر دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد اعتمادزاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندانی زیباییی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد نقشینه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان زیبایی خوب - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی زیباییی - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مروارید شرق
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشکی زیبایی زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندانی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندانی - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله امامت شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : دکتر ژاله ژاژیان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندانی زیباییی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندانی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان زیبایی خوبی اقساطی خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : پردیسان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندانی اقساطی - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندانی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - جراحی لثه - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دکتر سیدامیر کمالی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندانی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیتی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مینا دیس
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکیی اقساطیی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گیشا غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مرکز ایمپلنت دکتر علی سجودی
ایمپلنت و لمینت دندان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت لیزری - روکش کردن دندان - مرکز ایمپلنت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت دندان - ایمپلنت دیجیتال - متخصص ایمپلنت - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت فوری زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت یک روزهی - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقلی زیبایی - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله مرزداران در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :122
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
خوانندگان کتاب ها در سالهای اخیر به طور فزاینده ای به سمت فناوری، برای تامین سرگرمی روی آورده اند. واسطه ای که شکاف بین بازار کتاب سنتی و اشکال جدید فناوری ایجاد می کند، کتاب صوتی است. جالب است بدانید که درآمدهای فروش در این زمینه بین سالهای 2010 و 2016 بیش از دو برابر شده است. این تقاضای رو به رشد برای کتابهای صوتی را می توان در این آمار مشاهده کرد که تعداد عناوین کتاب صوتی منتشر شده در بسیاری از کشور ها از حدود 5 هزار به بیش از 6200 در سال رسیده است. اما چرا کتاب صوتی یا همان کتاب گویا اینقدر محبوب شده است؟
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
نصب دوربین های مدار بسته تا حدود زیادی از ورود سارقین و متجاوزین به حریم خانه جلوگیری می کند و هم چنین اگر اتفاقی رخ دهد و دزدی وارد ساختمان شود، می تواند به پلیس در شناسایی و دستگیری سارقین کمک بسیاری نماید.