ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ... لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - ارائه خدمات در کلیه مناطق
0 %

نام مرکز : دکتر هما خاتمی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیتی اقساطی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندانی - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندانی زیبایی - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمد بهناز
دندانپزشک - متخصص ارتودنسی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - متخصص ارتودنسی لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر جهانگیر ارفع
دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان نقیبی صابر
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندانی اقساطی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتیی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
دندانپزشک متخصص پروتز دندان (پروتزیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان خوب برای عصب کشیی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز بهمند
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندانی - جراحی دندان عقلی اقساطی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندانی زیبایی - کاشت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر شراره معاونی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندانی زیبایی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقلی اقساطی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتیی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر فخار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی زیبایی خوب - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی اقساطیی زیبایی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر احسان آقامیری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندانی زیباییی اقساطی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندانی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل خوب برای عصب کشی زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صائبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندانی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندانی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضی اردوبازاری
دندانپزشک - متخصص ارتودنسی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - متخصص ارتودنسی لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر مهناز خالصی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندانی زیبایی - جراحی لثهی اقساطی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ویتالی آبویانس
دندانپزشک متخصص بیماری های دهان (استوماتولوژیست)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی خوب برای عصب کشی - لمینت دندانی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان های - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر شهیار سردار
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیتی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکیی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر مونیکا ارفع
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندانی - جراحی لثه زیبایی خوبی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیتی اقساطی خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا شکیبی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشکی زیبایی خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کاشت دندانی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندانی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر رهبری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندانی اقساطی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندانی زیبایی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان های - کشیدن دندان خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر حمید اخوین
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندانی اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندانی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر حسن دلجو
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندانی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکیی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندانی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر ریاض نفش
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکیی - لمینت اقساطی دندان خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان زیبایی خوب - بلیچینگ دندانی زیبایی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندانی اقساطی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکیی - ویزیت دندانپزشکی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گروه تخصصی دندان پزشکان
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندانی اقساطی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندانی زیبایی - عصب کشی دندان خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله کاج مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا میرسجادی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان زیبایی خوب خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندانی اقساطی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان های - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندانی زیبایی - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله هفت تیر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دنت آرش
دندانسازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندانی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان زیبایی خوب - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندانی زیبایی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثهی اقساطی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر محمدعلی غفوریان
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقلیی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندانی اقساطی خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - عصب کشی دندانی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان زیبایی خوب - جراحی لثهی اقساطی خوب برای عصب کشیی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دکتر سیما ترابی زاده
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکیی اقساطی - لمینت اقساطی دندانی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندانی - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر تقی ایزدخواه
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندانی - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندانی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان زیبایی خوب - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندانی اقساطی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله ایرانشهر مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : امام علی
درمانگاه تخصصی - دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - درمانگاه لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مدرن
دندانپزشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندانی اقساطیی زیبایی - عصب کشی دندان زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندانی - جراحی لثه - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مفتح مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر علی اصغر حسامی
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان های اقساطی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندانی - جراحی دندان عقلی زیبایی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله مطهری (منطقه 7) مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
دندانپزشک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان زیبایی خوبی زیبایی - لمینت اقساطی دندانی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندانی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - لیست بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین دندانپزشک در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران و معرفی بهترین دندانپزشک
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
تعداد مراکز :77
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
انواع خدمات دندانپزشکی
 
اگر مشکلی در ظاهر دندان های شما وجود دارد و می خواهید لبخند زیبایی داشته باشید، باید به یک دندانپزشک ماهر مراجعه کنید تا با توجه به مشکل دندان شما، روش خاصی را برای برطرف کردن آن در نظر بگیرد. در این مقاله، برخی از روش های زیبا کردن دندان ها توسط دندانپزشک را برای شما بیان می کنیم.
 
امروزه اصطلاح دندانپزشک زیبایی که به Cosmetic dentistry معروف است بسیار رواج پیدا کرده است. دندانپزشک زیبایی در واقع با ظاهر دندان ها و افزایش زیبایی فرد درگیر است که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود.

استفاده از مهارت در کنار زیبایی و ظرافت بیشتر از سایر شاخه های این رشته در دندانپزشک زیبایی دیده می شود. علم دندانپزشکی زیبایی فراتر از دندانپزشکی می باشد. چرا که در کنار عواملی از جمله شناخت مواد و کار با مواد دندانپزشکی و آگاهی از آناتومی دندان باید با علم زیبایی آشنا باشد.
از آنجا برخی از دندانپزشکان با توجه به گران بودن برخی از روش های زیبایی به صورت اقساطی فعالیت می کنند شما می توانید از خدمات زیبایی  دندانپزشکی اقساطی  بدون نگرانی بهرمند شوید.
 
1. بستن فاصله دندانی
یکی دیگر از فرایند هایی که دندانپزشکان زیبایی انجام می دهند بستن فاصله دندانی میباشد که به دیاستم معروف است.

2. تاج گذاشتن روی دندان
تاج به عنوان کلاه دندان می باشد. هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیاد تخریب شود، برای بهبود شکل، اندازه و ظاهر دندان از تاج استفاده می کنند. بیشتر تاج ها، 5 تا 15 سال باقی می مانند.
جنس تاج ها از فلز، چینی متصل به فلز، صمغ و یا سرامیک می باشد. قبل از قرار دادن تاج، دندان را کمی تراش می دهند و سپس تاج بر روی دندان چسبیده می شود و کاملا دندان را می پوشاند.
 
3. بلیچینگ
یکی از درمان های دندانپزشک زیبایی  بلیچینگ دندان  می باشد که در راستای سفید کردن دندان انجام می شود. بلیچینگ که دارای دو درمان خانگی و مطب می باشد باعث سفیدی دندان  ها می شود این روش یکی از ارزان ترین تکنیک های سفید کردن دندان است. یکی از پر تقاضاترین خدمات زیبایی دندانپزشکی روشن کردن رنگ دندان های تیره، زرد یا قهوه ای می باشد.
 
4. میناکاری دندان
میناکاری، یک روش سریع و بدون درد می باشد. این روش برای تصحیح عیوب کوچک مانند دندان های ناهموار و یا دندان های روی هم گرفته، استفاده می شود. نتیجه فورا بدست می آید و نیازی به بیهوشی نیست. اغلب به همراه مینا کاری، سفید کردن، روکش کردن (ونیر) و باندینگ نیز انجام می شود.
 
5. باندینگ (پیوند) دندان
باندینگ دندان عملی است که در آن مواد رزین رنگ دندان ( مواد پلاستیکی با دوام)، به دندان استعمال شده و با تاباندن نور خاصی سخت می شود و در نهایت به دندان میچسبد تا لبخند را زیبا سازد. این روش از جمله کم هزینه ترین و آسان ترین روشهای جراحی زیبایی دندان است که در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.
 
6. ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر 
 می تواند ناشی از تفاوت اندازه دندان ها یا نحوه قرار گرفتن آن ها در کنار هم و یا حتی به دلیل پریدگی های ناشی از دندان قروچه یا جویدن خوراکی های سخت باشد. علت آن هرچه باشد براحتی با مواد همرنگ و شبیه سازی شده مینای دندان قابل مرتفع شدن و یک اندازه کردن ارتفاع دندان ها است. به علاوه استفاده از فلوراید در محل اتصال ترمیم و دندان موجب افزایش استحکام دندان می گردد.
 
7. پرکردن با کامپوزیت
پرکردگی دندان گاهی در اثر خرد شدن نیاز به جایگزینی دارد. بسیاری از افراد آمالگام نقره ای را با  کامپوزیت  هم رنگ دندان تعویض می کنند. افراد برای زیبا شدن دندان ها به جای آمالگام نقره ای، از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند.

برخی از افراد هم نگران هستند که آمالگام نقره ای محتوای جیوه می باشد و برای سلامتی خطر دارد، لذا از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می کنند. در پرکردگی بزرگ با کامپوزیت نسبت به آمالگام نقره ای، دندان پرکرده زودتر فرسوده می شوند. اما در پرکردگی های کوچک، کامپوزیت به خوبی عمل می کند.
 
8. کرادینگ
کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند.
 
9. ارتودنسی
دندانپزشکان در طراحی لبخند از عدد خاصی به عنوان نسبت طلایی استفاده می کنند. این عدد که یکی از زیبایی های دنیای ریاضی است و  از تناسب های موجود در بدن انسان گرفته شده است در برجسته ترین بناها از جمله  در اهرام مصر رعایت شده است و حاصل محاسبات دانشمندان بزرگی چون اقلیدس ، فیبوناچی ...است.

خداوند بزرگترین ریاضیدان است. هرچه نسبت اعضای بدن به این عدد نزدیکتر باشد تناسب اندام بهتری برقرار شده است. فرم واندازه دندان ها نیز از این امر مستثنی نیستند. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود. گاهی همین تغییرات کوچک و محدود،لبخندی استثنایی به شما می بخشد.
 
10. روکش های دندانی
یکی دیگر از روش هایی که دندانپزشک زیبایی برای زیباسازی و ترمیم دندان های شما استفاده می کند. استفاده از روکش دندان می باشد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد.
 
11. بریج دندان
در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بی‌دندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می ‌شود. به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته می‌شود.
بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. این دندان های ساختگی می تواند از جنس: طلا، آلیاژ، چینی و یا ترکیبی از این مواد باشد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند. 
بریج جهت درمان بی دندانی ساخته می‌شود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل می‌کند.
 
12. ایمپلنت
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد از  ایمپلنت دندان  استفاده می کند. مواد ایمپلنتی در ترمیم دندان استفاده می شوند و برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده به کار می روند.
 
13. دندان مصنوعی
افرادی که فاقد دندان و بافت اطراف دندان هستند، از دندان مصنوعی استفاده می کنند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هنگامی از دندان مصنوعی کامل استفاده می شود که تمام دندان های فرد افتاده باشد. اما اگر هنوز تعدادی دندان های سالم وجود داشته باشد، از دندان مصنوعی جزئی استفاده می شود.

14. جراحی و تغییر شکل لثه
دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.
 
15. پیوند لثه
ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد.
پیوند بافت نرم که بافت لثه سالم را از یک منطقه دهان به منطقه دیگر حرکت می دهد، میتواند تخریب لثه و نابودی استخوان دندانی را متوقف کند.
 
16. اصلاح خطوط لثه با دندانپزشکی زیبایی 
با روش محافظه کارانه ای که فناوری لیزر مخصوص دندانپزشکی توسط دندانپزشک متخصص در زمینه لیزر دهان و دندان انجام می شود،خدماتی مفید به همراه آورده است که باعث منظم کردن خطوط لثه ای بدون بی حسی، درد، خونریزی و حتی بخیه انجام پذیر شده است که با کاهش باکتری بافت های مجاور نسج دندان رعایت بهداشت دهان را نیز تسهیل می سازد.
 
17. کاشت نگین دندانی
یکی از خدمات دندانپزشک زیبایی کاشت نگین های دندانی می باشد که با توجه به رنگ دندان ها و به تناسب اندازه دندان های شما روی دندان قرار می گیرد.
 
4.4 امتیاز از 36 رأی
جدیدترین مقالات
انواع ورزش های رزمی برای بانوان ضروری است. همه خانم ها باید به خوبی آموزش ببینند تا بتوانند از خود در برابر مزاحمت ها محافظت کنند. جرم و جنایت علیه بانوان در سال های اخیر زیاد شده است. بنابراین بانوان باید از نظر فیزیکی و ذهنی قوی باشند. زیرا اثرات ناشی از این خشونت ها تا مدت ها بر زندگی آن ها اثر می گذارد.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.