ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله گیشا در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر مریم بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - لمینت دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : رضا اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحسن علمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران سجادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدامیر کمالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد حکمت یزدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود ثانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره تجزیه چی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین امامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : گیشا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ظفر مهدوی ایزدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : مینا دیس
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جرم گیری دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر آرمان نوروزی راد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر پرویز امانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سمیع انصاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی ناصرشریف
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدابراهیم متینی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا نیک خواه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عذرا شیخ تاجیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور بابایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر امیررضا شرکا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر بایندر تجدد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا معذوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : رها
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عبدالرضا شهیمیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهرداد اعتمادزاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : احمدعلی حاج ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : خورشید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
تعداد مراکز :112
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.