ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله نیاوران در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت ونیر - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : جمشیدیه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید شریفی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : فولاد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا آقاجانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر عطا کوچه مشکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : زهره (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نایب هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : ولی عصر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر نعمت اله جلالیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا پاپلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : توحید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : آیلین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر گیتی محمدپور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سامان ساعتچی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آوا عمادالساداتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدمحمدرضا هظیره ای یزدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر طاهره حکام زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : میلاد قائم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم آشوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : محمد معزز
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر منیژه خوشبخت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر وحید تربتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید بهزادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید خمسه ای
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیما سالم
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ساشا مساعد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - روکش کردن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نفیسه نادری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی لثه - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر فرج اله زاهد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره هزاره
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر کیومرث صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
تعداد مراکز :69
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.