ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله ملاصدرا در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر علی رضا گزانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمودرضا فریدونی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون اصفهانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا معنوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهری فرساد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مراد صدقیانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - کاشت دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : بهسرام
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید عسگری زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمید میرسیاقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین اتابکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر همایون نیک اقبالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید نوحی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر گلی بشارت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت دندان - لمینت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر هایده نامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید رهنورد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر اکرم شیرازی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن منصوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهرخ دبیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فریده گرامی پناه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سوسن مجیدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مرتضوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : توسن
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : مادر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - جراحی لثه - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر پریسا صمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هومن عشقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر گلناز مومنی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ترنگ آقابیگی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدعلی صفوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : ولی عصر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر ناهید جوادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهره جردن
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر سهیلا صبوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.