ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله فاطمی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید سیاه مرگویی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر یحیی برادران نخجوانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا رضوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : کشور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت ونیر - بلیچینگ دندان - بهترین دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود هرمزی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر فریبا اختیاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن امین سبحانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر ابراهیم عظیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی نصیب
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا نجفی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرشید محسن زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر میراحمد شریعت
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر هادی حیرانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جرم گیری دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سارا کلانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ژیلا بیگدلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر علی رضا مستشاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه وکیلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد صدری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم میلانی نیا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر شبنم حنیفه زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرمسعود ولی فر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر سپیده فرید راد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : رها
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.