ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله ستارخان در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : ستارخان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : پیوند
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ایمپلنت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت ونیر - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : امیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : پردیسان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کامپوزیت ونیر - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : صادقیه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین امامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا نیک خواه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی مرسلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی زیبایی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کلینیک ‌دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نرجس امیری طهرانی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم آیتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ونوس صالحی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جراحی لثه - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر تورج یزدان پناه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر احسان یوسفیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران زاده عطار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ژاله ژاژیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دندانپزشکی بالوی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - لمینت دندان - پرکردن دندان - پزشکی و سلامت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور شکری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر آرزو قربان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : تک آریاشهر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت ونیر - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بوشهری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی ناصرشریف
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : اوستا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت ونیر - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر عذرا شیخ تاجیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمود کمال زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیررضا شرکا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر منصور میرپنجی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر قاسم میقانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کاشت دندان - جراحی لثه -
0 %
تعداد مراکز :112
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.